Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 21 november 2019

2019-11-21

Nytt regionalt trafikförsörjningsprogram

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden godkände remissversionen av trafikförsörjningsprogrammet för år 2020-2030 med mindre justeringar. Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Uppsala för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram enligt lagen om kollektivtrafik. Hittills har två trafikförsörjningsprogram fastställts. Trafik och samhälle har under 2019 genomfört ett internt arbete med att uppdatera det befintliga programmet i form av mindre revideringar med enstaka nya tillägg. Den antagna remissversionen ska nu ut på remiss och planeras antas september 2020.

Nya biljettpriser i UL-trafiken

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden tog idag beslut om nya biljettpriser för kollektivtrafiken, med undantag för 30-dagarsbiljett vuxen och enkelbiljett vuxen som regionfullmäktige fattade beslut om den 20 november. Med dagens beslut kommer enkelbiljetter för ungdom förköp ligga kvar på samma nivå som tidigare, 20 kronor per zon och priset för 30-dagars lågtrafikbiljett sänktes med 10 procent från 510 kronor till 460 kronor. De nya priserna börjar gälla den 3 januari 2020. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Regional cykelstrategi

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden informerades om den regionala cykelstrategi för år 2020-2022 som förvaltningen har tagit fram. Cykelstrategin är framtagen tillsammans med länets aktörer som arbetar med cykelfrågor och innehåller bland annat en genomförandeplan för regional cykelstrategi för Uppsala län.

Kontakt