Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 21 oktober 2019

2019-10-21

Revidering av trafikförsörjningsprogram för Uppsala Län

Som regional kollektivtrafikmyndighet ansvarar Region Uppsala för att upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram enligt lagen om kollektivtrafik. Lagen säger att programmet ska revideras vid behov, där Region Uppsala har ambitionen att programmet ska revideras en gång per mandatperiod. Trafik och samhälle har under året arbetat med att uppdatera det befintliga programmet från 2016 med mål att ha klart en remissversion under november och en färdig version under 2020. Några av förändringarna i det nya förslaget som nämnden informerades om är att trafikförsörjningsprogrammet kommer innehålla ett än mer strategiskt förhållningsätt till behov och mål. Miljö och tillgänglighet ska prioriteras samt hänsyn ska tas till Agenda 2030, länsplanen, RUS och övriga strategiska program.

Överenskommelse Upptåget 2022

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden beslutade 20 maj 2019 att ge trafikdirektören i uppdrag att, tillsammans med Mälardalstrafik, ta fram ett förslag till avtal för en gemensam upphandling och integrering av Upptåget med Mälartåg. Att låta upptåget ingå i Mälardalstrafiks upphandling gör bland annat att Region Uppsalas totala kostnader för upphandling av tågtrafiken blir lägre jämfört med två separata upphandlingar. Nämnden informerades om status i upphandlingsavtalet som löper enligt plan och avtalet beräknas presenteras på nästkommande nämndmöte.

Månadsrapport september 2019

Trafik och samhälle redovisar ackumulerat till och med september ett resultat som är 15,7 miljoner kronor bättre än budget. Förvaltningens ekonomi är i balans med riskfaktorer som biljettintäkter och kostnaden för index. Får att nå ekonomi i balans kommer förvaltningen ha en restriktiv hållning av användandet av externa resurser. Dessutom arbetar förvaltningen fortsatt med intäktssäkring och ökade biljettkontroller, framförallt på SL-pendeln. Förvaltningen lämnar fortsatt en årsprognos på 0:-

Kontakt