Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 23 september 2019

2019-09-23

Månadsrapport Juli

Trafik och Samhälle redovisar ackumulerat till och med juli 2019 ett resultat som är 5,2 miljoner kronor bättre än budget. Förvaltningens ekonomi är i balans men har riskfaktorer som biljettintäkter och indexuppräknade kostnader. För att nå årsprognosen på 0 kommer förvaltningen ha en restriktiv hållning av användandet av externa resurser samt fortsätta arbetet med intäktssäkring och ökade biljettkontroller, framförallt på SL-pendeln.

Delårsrapport 2019

De totala intäkterna landade på 1389,1 mnkr vilket är en ökning med 5,6% jämfört med 2018. Det är främst biljettintäkterna (+28,1 mnkr) och intäkterna för skola (+8,6 mnkr) som har ökat. Totala intäkterna visar ett underskott på 1,9 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna har den största avvikelsen med ett bortfall på -12,6 mnkr vilket förklaras dels av att vi tappar intäkter för enkelbiljetter och UL/SL-biljetter.

De totala kostnaderna uppgår till 1376,0 mnkr och har ökat med 3,6% (47,7 mnkr) jämfört med 2018. De största ökningarna har skett inom trafikkostnader och då främst för index och resandeincitament som har ökat med 24,8 mnkr respektive 12,9 mnkr jämfört med 2018. Även kostnaderna för GUB har ökat med 10,6 mnkr. Sjukresor har ökat med 7,3% (5,3 mnkr) mot föregående år.

Förvaltningens årsprognos är +/- 0.

Nytt busslinjenät i Enköping

Sedan tidigare har nämnden tagit ett antal planeringsprinciper för busstrafiken i Enköpings stad, som i dagsläget upplevs som begränsat och svårt att kommunicera. Planeringsprinciperna har sedan legat till grund för arbetet med att skapa ett nytt och attraktivt linjenätsförslag. Det övergripande förslaget tog nämnden idag beslut om. Förslaget utgår från de mål som finns i regionala och kommunala planer och bygger på ett upplägg med knutpunkter där färre och tydligare linjer med rakare körvägar prioriteras. Förslaget har tagits fram i nära samarbete med Enköpings kommun och invånarna i Enköping har haft chans att lämna inspel vid två fysiska medborgardialoger och genom en enkät på ul.se

Det nya busslinjenätet föreslås få tre busslinjer som går större delen av dygnet, med samma färdväg vid alla turer. Trafiken omfattar Enköpings stad inklusive Bredsandområdet.

Kontakt