Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 9 december 2019

2019-12-09

Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2020 med utblick mot 2026

Vid dagens möte beslöt trafik- och samhällsutvecklingsnämnden att godkänna genomförandeplanen för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2020, med utblick mot 2026. För år 2020 handlar det om en ram på 78 miljoner kronor som fördelas till olika infrastrukturprojekt.

Länsplanen för transportinfrastruktur, vars ramar läggs av regeringen fastställdes till innehåll av regionfullmäktige i juni 2018. Länsplanen är direkt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I länstransportplanen har Region Uppsala identifierat de transportstråk och noder som har betydelse för utvecklingen av Uppsala län som helhet. Då en länsplan är relativt översiktlig finns dock ett behov av konkretisering och fördjupning, och åtgärder behövs koordineras löpande mot den pågående samhällsplaneringen. Därför kompletteras länsplanen med en mer konkret genomförandeplan. Det är denna genomförandeplan för 1 + 6 år som nu antagits av nämnden.

Åren 2020 – 2026 ligger ramen på 78, 138, 96, 182,316, 218 respektive 137 miljoner kronor. Bland de insatser som kommer att vara prioriterade finns 2+1-väg på delar av väg 55, väg 288 (sträckan Gimo – Börstil) samt gång- och cykelvägar mellan Uppsala- Björklinge och Älvkarleby-Skutskär.

Region Uppsala gör även en stor satsning på ett åtgärdspaket för kollektivtrafikens infrastruktur som tar hänsyn till andra parametrar än bara resandestatistik, till exempel sammanhängande stråk, trafiksäkerhet, besöksmål och barnperspektivet. Detta är en stor satsning över hela Uppsala län med fler tillgänglighetsanpassade hållplatser samt att man ska kunna ta sig till och från hållplatsen på ett trafiksäkert sätt.

Utvalda stråk som kommer få flertalet hållplatser tillgänglighetsanpassade är:

 • Almungestråket väg 282  
 • Brukstråket väg 292
 • Mälarstråket väg 263 

Åtgärdspaketet finansieras via länsplanens åtgärdsområde för kollektivtrafik och landar på 46 miljoner kronor.

Verksamhetsuppdrag och budget 2020

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden fastställde verksamhetsuppdragen och budget för 2020 på dagens möte.

Verksamhetsuppdrag

Regionplan och budget är politiska styrdokument som talar om inriktningen för verksamheten för det närmaste budgetåret respektive den kommande treårsperioden. Verksamhetsuppdragen för 2020 konkretiserar de uppdrag som fastställdes av regionfullmäktige 2019-06-10 och definierar förvaltningens grunduppdrag. Trafik och samhälles uppdrag baseras på några av Region Uppsalas strategiska områden: Attraktiv arbetsgivare, Kollektivtrafik som är ett naturligt val för resor samt Hållbar utveckling och tillväxt i hela länet.

Uppdrag för trafik och samhälle 2020:

 • Fortsatt systematiskt arbetsmiljöarbete som inkluderar likabehandlingsfrågor samt hälsofrämjande arbetsplatser
 • Intensifierat arbete med likabehandling och bemötandefrågor
 • Certifiering av personal som fattar beslut om beviljande av sjukresa
 • Utreda möjligheterna för att stadstrafiken i Enköping och Bålsta ska kunna vara eldriven
 • Ta en ny stadsbussdepå i drift vilket möjliggör för att i samverkan med Gamla Uppsala Buss introducera helt eldrivna bussar i stadstrafiken
 • Ta fram förslag på mobilitetsåtgärder i syfte att genomföra berörda delar av länstransportplanen
 • I samverkan med Uppsala kommun ta fram en överenskommelse om prioriteringar i arbetet med framkomligheten i staden
 • Arbete med barnperspektivet i enlighet med Region Uppsalas handlingsplan
 • I samverkan med Uppsala och Knivsta kommuner bidra i arbetet för genomförande av fyrspårsavtal med staten
 • Bidra till att säkerställa möjligheten att tanka biogas och andra fossilfria bränslen i länet
 • Fortsätta arbetet för en utveckling av Dalabanan
 • Fortsätta verka för en utbyggnad av järnväg längs Arosstråket

Förutom ovanstående fastställda uppdrag finns andra större projekt som inte nämns i Regionplan och budget. Bland dessa kan nämnas förslag på ett enklare zon- och taxemodell, nytt avtal för regionbusstrafiken 2022, nytt trafikförsörjningsprogram, fortsatt arbete med trygghetsåtgärder i kollektivtrafiken och fortsatt arbete med det digitala kundmötet.

Budget

Den totala budgeten för trafik- och försäljningskostnader beräknas till 2 174 mnkr att jämföras med 2 006 mnkr för 2019. Den ekonomiska ramen för 2020 som Trafik och samhälle erhåller är 1 152,6 mnkr. Biljettintäkterna ökar till 757 mnkr vilket bygger på en resandeökning på ca 3%. Resterande intäkter är skolkort på 181 mnkr och övriga intäkter på 210 mnkr. Entreprenadkostnader ökar med ca 155 mnkr jämfört med budget 2019 till 1 904 mnkr. Trafikkostnaderna ökar dels baserat på index och incitament, dels baserat på viss volymförstärkning i stadstrafiken. Vidare sker ökningar kopplat till idrifttagande av ny stadsbussdepå och nya tåg. Sjukresor beräknas kosta 117 mnkr, övriga trafikkostnader och försäljning 133 respektive 20 mnkr.

Kontakt