Uppsnabbat trafik och samhällsutvecklingsnämnd 25 februari 2019

2019-02-25

Årsredovisning 2018 för kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden

Den nya trafik och samhällsutvecklingsnämnden har att hantera årsredovisningarna för de tidigare nämnderna kollektivtrafiknämnden och regionala utvecklingsnämnden.

Kollektivtrafiknämnden redovisar att antalet resor under 2018 uppgick till totalt 50 miljoner vilket är en resandeökning på totalt knappt 4 miljoner resor. Mest ökade resandet med Upptåget och flera avgångar är fullsatta trots att de körs med dubbelkopplade tågsätt. Därför behövs de nya tågen som beställdes under 2018. Även marknadsandelen av det motoriserade resandet ökade från 29 till 31 procent.

Jämfört med budget så redovisar kollektivtrafiknämnden ett underskott på 22,4 miljoner kronor. Det beror främst på längre biljettintäkter och högre trafikkostnader än budgeterat.

I årsredovisningen för regionala utvecklingsnämnden redovisas att en ny nationell plan för transportinfrastruktur och en länsplan fastställts. Genom den nationella planen har regeringen fattat beslut om fyrspår och reserverat 900 miljoner kronor till medfinansiering av spårväg i södra Uppsala.

Vidare framgår att nämnden och regionfullmäktige fattat beslut om länstransportplan 2018-2029. Planen har också godkänts av regeringen. Totalt tilldelas Uppsala län omkring 1,5 miljarder kronor till utveckling av infrastrukturen. Genom länsplanen avsätts medel för färdigställande av väg 288, gång- och cykelvägar, kollektivtrafikanläggningar och trafiksäkerhetsåtgärder.

Även verksamheten inom Upplandsstiftelsen redovisas i årsredovisningen för regionala utvecklingsnämnden.

Båda nämndernas årsredovisningar för 2018 godkändes av trafik och samhällsutvecklingsnämnden.

Internkontrollplan 2019 för trafik och samhällsutvecklingsnämnden

För att så långt som möjligt minimera och helst eliminera risker i verksamheten har förvaltningen genomfört en riskanalys för aktiviteter och rutiner för 2019. Med utgångspunkt från de viktigaste målen har sedan ett förslag till internkontrollplan utarbetats.

I internkontrollplanen finns sju strategiska mål med risker, kontrollaktiviteter och utfall av kontrollaktiviteter. Internkontrollen ska redovisas vid två tillfällen under året samt efter årets slut.

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden beslutade att fastställa internkontrollplanen för 2019 i enlighet med förvaltningens förslag.

Region Stockholm får rätt att fatta beslut om bussar

Vid sitt möte gav trafik och samhällsutvecklingsnämnden Region Stockholm rätt att fatta ett så kallat beslut om allmän trafikplikt för busstrafik i Uppsala län.

Bakgrunden är att Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) arbetar med upphandling av busstrafik för att ersätta det befintliga trafikavtalet för busstrafik i Norrtälje. Delar av den aktuella trafiken bedrivs inom Uppsala län (linjerna 639, 648 och 677). Enligt kollektivtrafiklagen måste Region Stockholm ha ett godkännande från Region Uppsala för att kunna fatta trafikpliktsbeslut för länsöverskridande kollektivtrafik.

Därför fattade nämnden nu detta beslut.

Kontakt