Uppsnabbat vårdstyrelsen 19 december 2019

2019-12-19

Utökad audionommottagning ska minska köer i Enköping och Heby

En extra audionomtjänst ska inrättas i den södra länsdelen. Det beslutade vårdstyrelsen idag.

Bakgrunden till satsningen är att det råder brist på audionomer, och att väntetiderna till grundläggande hörselrehabilitering är långa på vissa håll i länet. I Tierp har väntetiden kunnat minskas genom att en extra audionomtjänst har tillsatts. Nu görs motsvarande satsning i den södra länsdelen. En audionom på heltid ska anställas, som kommer att ha mottagning i Heby och Enköping.

Kostnaden uppgår totalt till 1,1 miljoner kronor under 2020, inklusive lokalanpassningar och kostnader för utrustning.

Vårdstyrelsens månadsrapport för november

Nära vård och hälsa lämnar en årsprognos på minus 5 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för november

Vårdstyrelsens totala verksamhet lämnar en positiv prognos på plus 2 miljoner kronor, vilket är en försämring med 6 miljoner kronor jämfört med föregående månad och 6 miljoner kronor lägre än budget. Det är vårdstyrelsens egen verksamhet som försämrar sin prognos, medan förvaltningarna ligger kvar på sina prognoser.

När det gäller tillgängligheten klarade den primärvård som drivs i offentlig regi att erbjuda 70 procent av patienterna medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar eller 73 procent, om 1177 och jourmottagningarna inkluderas . Motsvarande siffra för de privata vårdcentralerna var 72 procent eller 80 procent, om Aleris Närakut inkluderas.

Under november hade de offentliga verksamheterna en telefontillgänglighet på 83 procent, det vill säga den andel av patienterna som kom fram samma dag. De privata verksamheternas telefontillgänglighet låg på 91 procent.

Medelväntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var i november 12 minuter.

Verksamhetsuppdrag och budget för 2020 fastställdes

Vårdstyrelsen fastställde verksamhetsuppdrag och budget för 2020. Budgeten omfattar totalt 4,8 miljarder kronor.

Försäkringsmedicinsk enhet ska utredas

Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att inrätta en primärvårdsövergripande multiprofessionell försäkringsmedicinsk enhet inom Nära vård och hälsa. Det beslutade vårdstyrelsen.

Enheten är tänkt att ge stöd till vårdcentralernas arbete med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Resultatet av utredningen ska återrapporteras i mars 2020.

Kontakt