Uppsnabbat vårdstyrelsen 19 juni 2019

2019-06-19

Lång väntetid till utprovning av hörapparat ska kortas

Det är lång väntetid till så kallad grundläggande hörselrehabilitering i delar av Uppsala län. Patienter i Heby, Tierp och Älvkarleby får vänta längst på bedömning av hörsel och utprovning av hörapparat. Därför har en översyn gjorts av hur tillgängligheten ska kunna förbättras.

I utredningen konstateras att det råder brist på audionomer i hela Sverige. Behovet av grundläggande hörselrehabilitering är större än vad som kan tillgodoses i länet idag och behovet väntas öka framöver.

Vårdstyrelsen gav Nära vård och hälsa i uppdrag att se över möjligheterna att omstrukturera nuvarande verksamheter i egen regi för att förbättra tillgängligheten i hela länet. Förslaget ska presenteras för vårdstyrelsen i oktober 2019.

En annan åtgärd är att Region Uppsala ska verka för att utöka samarbetet med högskolor, framför allt i Stockholm och Örebro, för att möjliggöra verksamhetsförlagd utbildning i Region Uppsala och göra det möjligt att studera till audionom på distans med Uppsala som studieort.

Inför kommande budgetprocess uppmärksammar vårdstyrelsen regionstyrelsen på att budgeten för grundläggande hörselrehabilitering behöver utökas.

Vårdstyrelsens månadsrapport för maj

Nära vård och hälsa och Folktandvården lämnar ekonomiska prognoser i enlighet med budgeten. Det framgår av månadsrapporten för maj, som redovisades för vårdstyrelsen.

Region Uppsala har följt upp hur väl primärvården uppfyller de nya reglerna för vårdgarantin. Enligt dessa ska patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem få en medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I den primärvård som drivs i Region Uppsalas egen regi klarade 71 procent av besöken de nya kraven. Hos de privata vårdcentralerna gjordes 77 procent av besöken inom vårdgarantins tre dagar.

Telefontillgängligheten mäts också varje månad. Under maj kom 82 procent av patienterna fram samma dag till primärvården i Region Uppsalas egen regi. Motsvarande siffra för privata vårdgivare var 91 procent.

Väntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var i maj 17 minuter.

Förbättringar av psykisk hälsa ska utredas

Region Uppsala ska utreda den psykiska hälsan hos vuxna i Uppsala län ska kunna förbättras. Det beslutade vårdstyrelsen.

Sedan tidigare pågår en utredning om åtgärder för att förbättra barns och ungas psykiska hälsa. Uppdraget till den utredningen utvidgas nu till att även omfatta vuxna.

Slutrapporten ska lämnas vid vårdstyrelsen sammanträde i december 2019. Sjukhusstyrelsen och hälso- och sjukvårdsutskottet har fattat motsvarande beslut.

Initiativärende om mammamagar besvarat

Birgitta Mogård (V) hade tagit initiativ till ett ärende om att ta fram förslag till åtgärder för att hälso- och sjukvården ska bli bättre på att förebygga och informera om diastas (muskeldelning i raka magmuskeln, som förekommer hos vissa kvinnor efter förlossning) samt att erbjuda hjälp till drabbade.

Med hänvisning till att det pågår ett arbete med att ta fram nationella riktlinjer, som väntas vara klara om sex till nio månader, beslutade vårdstyrelsen att anse ärendet besvarat.

Vårdstyrelsen vill se fler utbildningsplatser för tandvårdspersonal

Vårdstyrelsen ska ta initiativ för att det ska bli fler utbildningsplatser för tandvårdspersonal i länet. Det beslutade vårdstyrelsen på initiativ av Marcus Wennerström (S).

Det råder idag nationell brist olika yrkesgrupper inom tandvården. I Uppsala län är det till exempel mycket svårt att rekrytera tandhygienister, en situation som försämrades när tandhygienistutbildningen i Karlstad stängdes. Det är också svårt att rekrytera allmän- och specialisttandläkare.

Vårdstyrelsen uppmärksammar nu frågan om tandvårdsutbildningarnas dimensionering och lokalisering och kommer även att kontakta regionstyrelsen.

Tandvårdsdirektören gavs i uppdrag att bevaka frågan och återrapportera till styrelsen.

Kontakt