Uppsnabbat vårdstyrelsen 21 november 2019

2019-11-21

Vinnare av Hälsofrämjandepriset 2019 utsedda

Vårdstyrelsen utsåg vinnare av Hälsofrämjandepriset 2019.

Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2019 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter:

• Uppsala Barncentrum och Vårdcentral för samtalsrutin om levnadsvanor – 30 000 kronor
• Kåbohälsan Uppsala för alkoholpreventionsteam – 30 000 kronor
• Kunskapscentrum äldretandvård inom Folktandvården för äldreombud – 25 000 kronor
• Östervåla vårdcentral för fysisk aktivitetsgrupp – 15 000 kronor.

Vårdstyrelsens månadsrapport för oktober

Nära vård och hälsa lämnar en årsprognos på minus 5 miljoner kronor. Det framgår av vårdstyrelsens månadsrapport för oktober. Vårdstyrelsens totala verksamhet lämnar en positiv prognos på plus 8 miljoner kronor, vilket är samma prognos som föregående månad och i enlighet med budgeten.

När det gäller tillgängligheten klarade den primärvård som drivs i offentlig regi att erbjuda 70 procent av patienterna medicinsk bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar. Motsvarande siffra för de privata vårdcentralerna var 72 procent.

Under oktober hade de offentliga verksamheterna en telefontillgänglighet på 85 procent, det vill säga den andel av patienterna som kom fram samma dag. De privata verksamheternas telefontillgänglighet låg på 89 procent.

Medelväntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var i oktober 11 minuter.

Ersättningar och regelverk för tandvård fastställda

Ersättningen för allmäntandvård för barn och unga i åldrarna 3-23 år blir 1 356 kronor för 2020. Ersättningen för 2-åringar blir 631 kronor. Det beslutade vårdstyrelsen. Ersättningen är densamma för Folktandvården och privata tandläkare.

Vårdstyrelsen fastställde ersättningsbeloppen för tandregleringsbehandlingar för barn och unga till 28 0700 kronor och för mer komplicerad så kallad interceptiv tandreglering till 11 486 kr.

Vårdstyrelsen fastställde även regelverk för allmäntandvård barn och unga och förfrågningsunderlag för tandreglering av barn och unga, som börjar gälla den 1 januari 2020. Det rör sig om mindre ändringar av redaktionell karaktär.

Sanktioner införs för vårdcentraler som inte följer reglerna

Om det finns brister hos en vårdcentral eller barnmorskemottagning ska Region Uppsala kunna vidta åtgärder. Vårdstyrelsen fastställde ändringar  i förfrågningsunderlagen för vårdcentraler och barnmorskemottagningar.

I det nya sanktionssystemet finns flera nivåer av åtgärder, där det första steget är att ha en dialog med leverantören. Om ingen rättning sker har Region Uppsala möjlighet att gå vidare med vite och innehållande av ersättning innan regionen eventuellt, om problemen kvarstår, häver avtalet.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2020.

Vårdvalet barnmorskemottagning ses över

Uppdraget och ersättningsnivåerna inom vårdvalet barnmorskemottagning ska ses över. Det beslutade vårdstyrelsen.

2017 ändrades ersättningsmodellen i syfte att göra vården för gravida mer jämlik och kompensera de barnmorskemottagningar som har en stor andel "vårdtunga patienter", som kräver fler besök och insatser. För några vårdgivare innebar detta att ersättningen sänktes, och synpunkter har framkommit om att de har svårt att klara av uppdraget för sina listade gravida kvinnor med den nuvarande modellen. Mot bakgrund av detta görs nu en översyn för att se om det finns behov av ändringar.

Kontakt