Uppsnabbat vårdstyrelsen 29 maj 2019

2019-05-29

Vårdstyrelsens tertialrapport januari - april

Nära vård och hälsa och Folktandvården lämnar ekonomiska prognoser i enlighet med budgeten. Det framgår av tertialrapporten för perioden januari till april som redovisades på vårdstyrelsen.

Region Uppsala har följt upp hur väl primärvården uppfyller de nya reglerna för vårdgarantin. Enligt dessa ska patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem få en medicinsk bedömning inom tre dagar av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

I den primärvård som drivs i Region Uppsalas egen regi klarade 69 procent av besöken de nya kraven under perioden januari till april. Hos de privata vårdcentralerna gjordes 73 procent av besöken inom vårdgarantins tre dagar.

När det gäller tillgängligheten via telefon kom 85 procent av patienterna fram samma dag till primärvården i Region Uppsalas egen regi och 93 procent till de privata vårdgivarna under perioden januari till april.

Väntetiden till 1177 Vårdguiden på telefon var i april 18 minuter.

Vårdstyrelsen svarar patientnämnden om information och delaktighet

Hur jobbar verksamheterna med att förbättra information och delaktighet för patienterna?

Den frågan har patientnämnden ställt till vårdstyrelsen mot bakgrunden av två rapporter som har överlämnats under våren. Nu har vårdstyrelsen tagit fram ett svar på rapporterna, där man redogör för det arbete som pågår vid Nära vård och hälsa och Folktandvården.

Sammanfattningsvis välkomnar vårdstyrelsen rapporterna, eftersom de sätter fokus på en fråga som styrelsen anser är viktig. Underlagen från förvaltningarna visar att det bedrivs ett kontinuerligt utvecklingsarbete, som vårdstyrelsen avser att följa framöver, bland annat genom delårs- och årsuppföljningar till styrelsen.

Kontakt