Uppsnabbat produktionsstyrelsen 28 september 2015

2015-09-28

Försämrade prognoser för flera förvaltningar

Flera förvaltningar har försämrat sina ekonomiprognoser. Det framgår av förvaltningarnas delårsrapporter.

Akademiska sjukhuset väntas göra ett underskott på minus 200 miljoner kronor. Landstingsservice lämnar en prognos på minus 19 miljoner kronor. Detta hänger främst samman med kostnader för personalpendeln som har använts i samband med uppförandet av ett nytt parkeringsgarage. Landstingets resurscentrum väntas göra ett resultat på minus 21 miljoner kronor. Detta beror bland annat på en underfinansiering av kostnader för sjukresor.

Folktandvården prognosticerar ett plus på 10 miljoner kronor i enlighet med resultatkravet och Hälsa och habilitering plus 8 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping prognosticerar ett plus på 7 miljoner kronor, under vissa förutsättningar. Primärvården prognosticerar en ekonomi i balans.

Den samlade bedömningen är att det ekonomiska läget är ytterst allvarligt.

Produktionsstyrelsen gav t f sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att arbeta vidare med och utöka effektiviseringsåtgärderna för att minimera det förväntade ekonomiska underskottet 2015.

Förvaltningscheferna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice fick i uppdrag att arbeta vidare för att minimera de förväntade ekonomiska underskotten.

Akademiska vidtar åtgärder

Akademiska sjukhuset räknar med ett underskott på 200 miljoner kronor 2015. För att vända utvecklingen vidtas nu flera åtgärder. Dessa redovisades vid produktionsstyrelsens sammanträde.

Sedan i våras har sjukhuset arbetat intensivt med olika åtgärder för en ekonomi i balans. Bland annat har en operationsavdelning öppnats på Samariterhemmet och samarbetet med Lasarettet i Enköping stärkts för att kunna ta emot fler patienter från regionen vilket ger högre intäkter. Man har även expanderat dagkirurgin på barnsjukhuset.

Kostnadsutvecklingen har varit högre än planerat bland annat när det gäller personal och medicinskt material. I början av september stod det klart att prognosen för 2015 blir minus 200 miljoner kronor. Därför görs nu kompletterande insatser.

Under det kommande året planerar sjukhuset att minska personalkostnaderna med 200 miljoner kronor. Detta ska ske genom bättre bemanningsplanering, förstärkt anställningsstopp (undantag ges endast för bristyrken) och ökat ALF-uttag (forskningsmedel för läkare).

Sjukhusets kostnader ska också minskas inom andra områden, totalt cirka 80 miljoner kronor. Bland annat ska konsultkostnaderna samt rutinerna för införande/utfasning av nytt medicinskt material minskas.

Uppföljning av väntetider i vården

I augusti erbjöds 69 procent av patienterna i specialistvården besök inom 90 dagar och 71 procent fick behandling eller operation. Det visar den senaste uppföljningen av väntetiderna i vården.

89 procent av alla som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag och 92 procent kunde erbjudas besök inom en vecka. Motsvarande siffror för privata vårdgivare var 97 respektive 91 procent.

Fler kvinnor ska förmås delta i cellprovtagning

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att ta fram en handlingsplan som syftar till att få fler kvinnor i Uppsala län att regelbundet delta i cellprovtagningskontroller. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Bakgrunden är att många kvinnor i Uppsala län uteblir från cellprovtagningskontroller. Kajsa Dovstad och Janine Bichara (FP) hade väckt ett ärende i produktionsstyrelsen med flera förslag till åtgärder. Produktionsstyrelsen konstaterade att flera av förslagen ligger i linje med pågående utvecklingsarbete. Bland annat ska webbtidbokning införas på försök redan under hösten. Påminnelser till de kvinnor som inte lämnat prov ska också skickas ut snabbare.

Utöver detta ska nu en handlingsplan tas fram. Uppdraget ska redovisas till produktionsstyrelsens sammanträde i december 2015.

Produktionsstyrelsen beslutade också att landstinget ska utreda möjligheten för breddinförande av hemtester för cellprov.

Plan för att bilda äldrecentrum godkänd

Arbetet för att införa ett centrum för äldrefrågor i landstinget går vidare. Äldrecentrumet är tänkt som ett nätverk med företrädare från bland annat Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, primärvården, Regionförbundet och länets kommuner, samordnat av förvaltningen Hälsa och habilitering. Syftet med nätverket ska vara att diskutera frågor om samverkan och utveckling av insatser som rör vården av de mest sjuka äldre i länet. En plan för arbetet har tagits fram av Hälsa och habilitering. Planen godkändes av produktionsstyrelsen.

Upphandling av bemanningstjänster

Landstinget ska göra en upphandling av bemanningstjänster, bland annat specialistläkare och specialistsjuksköterskor. Det beslutade produktionsstyrelsen. Det nuvarande avtalet löper ut i maj 2016. Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till mer än 50 miljoner kronor per år. Avtalstiden är tre år.

Stenhagen kan få vårdcentral 2016

Primärvården planerar att etablera en filial till Flogsta vårdcentral i Stenhagen hösten 2016.

Primärvården har under en längre tid letat efter möjligheter att etablera en vårdcentral i Stenhagens centrum. Stenhagen har en stor befolkning och området byggs ut. Primärvården har idag många patienter i Stenhagen, varav de flesta är listade på Flogsta vårdcentral.

Nu erbjuder Uppsalahem en lokal på cirka 400 kvadratmeter och landstinget för diskussioner om att få hyra denna. Lokalen skulle i så fall vara klar för inflyttning hösten 2016.

Hittills har landstinget inte lyckats få fram en lokal i Stenhagens centrum som är tillräckligt stor för att rymma en fullstor vårdcentral. Den aktuella lokalen är lämplig för att öppna en filial till Flogsta vårdcentral. Detta skulle innebära att patienterna i Stenhagen kan erbjudas vård på närmare håll, samtidigt som Flogsta vårdcentral avlastas.

Produktionsstyrelsen godkände att Primärvården fortsätter och fördjupar planeringsarbetet. Styrelsen gav också primärvårdsdirektören i uppdrag att fortsätta verka för en fullstor egen vårdcentral i detta område, i enlighet med majoritetsprogrammet för landstinget 2014-2018.

Flytt av Gottsunda vårdcentral godkänd

Gottsunda vårdcentral kan flytta till nya lokaler under 2017.

De nuvarande lokalerna i Gottsunda centrum är inte ändamålsenliga och på grund av ombyggnationer i centrum har tillgängligheten försämrats. Primärvården har fått erbjudande om att få hyra andra lokaler, med ett mer centralt läge, i direkt anslutning till det invändiga gångstråket i Gottsunda centrum. De tilltänkta lokalerna är delvis helt nybyggda, och beräknas stå färdiga våren 2017.

Produktionsstyrelsen godkände att Gottsunda vårdcentral flyttar och att landstinget tecknar hyreskontrakt med fastighetsägaren.

Landstinget hyr nya lokaler inom Uppsala Science Park

Landstinget ska hyra lokaler för Akademiska sjukhusets räkning i ett nytt hus som ska uppföras inom Uppsala Science Park. Sammanlagt handlar det om lokaler på cirka 10 200 kvadratmeter, som hyrs för en kostnad på 32,9 miljoner kronor per år. De verksamheter som ska inrymmas i lokalerna är Ishotellet/Biobanken, Uppsala Clinical Research Center, kliniskt träningscentrum samt laboratorium för mikrobiologi.

Produktionsstyrelsen gav produktionsstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna kontrakt.

Kontakt