Genomförandeplan för infrastruktursatsningar i Uppsala län 2021–2027

Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län – den som normalt kallas endast Länsplanen – omfattar åren 2018–2029. Planens ramar läggs av regeringen och innehållet fastställdes av regionfullmäktige i juni 2018. Länsplanen beskriver vilka åtgärder som planeras för den regionala infrastrukturen i Uppsala län under åren 2018–2029 och är direkt kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I Länsplanen har Region Uppsala identifierat de transportstråk och noder som har betydelse för utvecklingen i Uppsala län som helhet.

På dagens möte tog trafik- och samhällsutvecklingsnämnde beslut om att godkänna genomförandeplanen, som är en konkretisering av den förhållandevis översiktliga länsplanen. Genomförandeplanen beskriver infrastruktursatsningar som finansieras av nationell plan, länsplanen och Region Uppsala. 

Åtgärder och tidsangivelser är inriktningar som många gånger behöver stämmas av mot den pågående samhällsplaneringen. Därefter finns ofta behov av preciseringar via särskilda åtgärdsvalsstudier (ÅVS) eller andra utredningar, innan slutlig planering och genomförande kan bli aktuell.

Kommunerna har haft möjlighet att komma med inspel till genomförandeplanen under höstens kommunrundor.

För år 2021 är den planerade budgetramen på 132 miljoner kronor och några av satsningarna som görs är:

  • Cykelbarhet mellan Älvkarleby och Skutskär
  • Sidoområdesåtgärder väg 292
  • Åtgärdsvalsstudie för väg 72
  • Korsningsåtgärd väg 292/709/716
  • Förbättrad hållplats väg 55 vid Örsundsbro.