Överenskommelse om utveckling av kollektivtrafiken och infrastrukturen i Gimo tätort

Lokaliseringen av bytespunkt Gimo har varit en återkommande fråga en längre tid hos både Östhammars kommun och Region Uppsala. I och med att stråket mellan Uppsala och Östhammar längs väg 288 är utpekat som ett prioriterat stråk i länsplanen, samt att väg 288 kommer byggas om till mötesfri väg, är bytespunktens lokalisering återigen aktuell. Region Uppsala har tillsammans med Östhammars kommun genomfört en åtgärdsvalsstudie för bytespunkt Gimo för att ta ett helhetsgrepp för bytespunktens lokalisering och funktioner.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv upplevs bussterminalen som otrygg och otillgänglig; belägen långt från tätortens bostadsbebyggelse och det saknas trygga förbindelser för resenärerna till och från hållplatsen. Järnvägen utgör en barriär som korsas av resenärer till och från hållplatsen och det krävs en omväg för busslinjetrafiken från väg 288.

Östhammars kommun och Region Uppsala har nu träffat en överenskommelse avseende utveckling av kollektivtrafiken och infrastrukturen i Gimo tätort som idag godkändes av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Överenskommelsen reglerar parternas åtagande avseende utveckling av kollektivtrafikens trafikering samt cykel- och kollektivtrafikstruktur i Gimo tätort. Målet är en ny bytespunkt med tillhörande infrastruktur för att öka antalet hållbara resor och transporter till och från Gimo.