Utredning avseende linjelagd kollektivtrafik på sjukhusområdet vid Akademiska sjukhuset

Dagens kollektivtrafik inom Akademiska sjukhuset har vissa brister i tillgänglighet. Även om det finns en omfattande kollektivtrafikförsörjning till närliggande hållplatser utanför sjukhusområdet innebär de relativt långa avstånden och betydande höjdskillnaderna inom sjukhusområdet att det inte är möjligt för alla att nyttja kollektivtrafiken.

Idag finns viss kollektivtrafik inom sjukhusområdet i form av linje 30 (mjuka linjen) som har relativt låg turtäthet och som är begränsad på grund av avstängningar på Inre Sjukhusvägen.

Utredningen kring linjelagd kollektivtrafik vid Akademiska sjukhuset startades hösten 2019 med mål att presentera:

  • Förslag på trafikering från Uppsala resecentrum till och inom sjukhusområdet.
  • Förslag på lokalisering av hållplatser för spårväg och bussar på Yttre Sjukhusvägen.
  • Förslag på infrastrukturförändringar kopplat till fastighetsplanen inom sjukhusområdet som stödjer ovanstående.
  • Övriga förutsättningar såsom skyltning med mera som stödjer ovanstående.

Utredningen som godkändes på dagens nämndmöte har genomförts av Trafik och samhälle tillsammans med Fastighet och service och Akademiska sjukhuset.