Verksamhetsuppdrag och budget 2021

Regionplan och budget (RPB) är ett politiskt styrdokument som anger inriktning och prioriteringar samt en finansiell plan för 2020-2022. Regionfullmäktige antar Regionplan och budget med vision, strategiska utvecklingsområden, strategiska mål, indikatorer samt de uppdrag till styrelser och nämnder som ska genomföras under kommande år. Varje styrelse och nämnd bekräftar fullmäktiges beslut genom att besluta om verksamhetsuppdrag och budget, såväl de som är beslutade i Regionplan och budget samt ytterligare uppdrag. Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt idag godkänna föreslagna verksamhetsuppdrag och budget.

Grunduppdraget för nämnden och förvaltningen är att utveckla och bedriva hållbara transporter för ett växande Uppsala län. De strategiska målen för förvaltningen under 2021 enligt Regionplan och budget är:

  • genomföra mobilitetsåtgärder inom ramen för berörda delar av länstransportsplanen
  • fortsätta arbetet med det digitala kundmötet
  • förbereda inför övergången av Upptåget till Mälardalstrafik
  • ta fram en genomförandeplan för trafikförsörjningsprogrammet
  • i samverkan med Uppsala kommun ta fram underlag inför beslut om Uppsala spårväg
  • tillsammans med länets kommuner ta fram en åtgärdsplan för att möjliggöra framtagande av cykelrutter för rekreation och turism i Uppsala län.

Utöver dessa strategiska mål har förvaltningen tio uppdrag från nämnden. Bland dessa kan nämnas att förvaltningen ska ta fram en plan för hur kollektivtrafiken, som drabbats hårt av Coronapandemin, åter ska bli en viktig del i ett hållbart samhälle. Under hela pandemin har kollektivtrafiken upprätthållits i sin fulla produktion trots ett kraftigt minskat resande. När coronapandemin är över behövs därför en omstart av kollektivtrafiken.