Interpellation om estetisk linje på Wik besvarad

Regionrådet Neil Ormerod (V) ställde en interpellation till kulturnämndens ordförande Cecilia Linder (M) om den framtida inriktningen för Wiks folkhögskola. Ormerod efterlyser en plan för hur estetiska kurser ska ges hösten 2021.

Fråga:

När ska vi, och då också Kultur och bildning, få veta i vilka estetiska ämnen kurser ska ges vid Wiks folkhögskola hösten 2021?

Svar:

Den 25 september föreslås kulturnämnden fatta beslut om inriktning för Wiks folkhögskola inför 2021 i enlighet med beslutet som togs i maj. Jag vill inte föregå nämndens beslut om inriktning. När nämnden beslutat om inriktning kan kulturdirektören och rektor arbeta utifrån det för att sedan skapa kurser inför läsåret 2021-2022. Kulturnämnden föreslås även besluta att kulturdirektören ska ta fram ett styrdokument för styrelsearbetet till nämnden i november 2020 samt ta fram verksamhetsplan och budget inför 2021 för beslut i nämnden december 2020.

Redan innevarande läsår planeras kurser inom film och hemslöjd att genomföras. Film- och slöjdcafé planeras också för allmänheten. Höstlovverksamhet för gymnasieungdomar planeras inom film, dans, skrivande samt animation. Kurser för kulturarbetare kommer ges under innevarande termin; för ideella arrangörsföreningar om hur man skapar kulturevenemang, ekonomi för kulturskapare samt kurser för pedagoger

Fråga:

Från vilket datum kommer eventuella deltagare att kunna söka till kurserna?

Svar:

De olika folkhögskolorna väljer sina ansökningsdatum och kurserna startar också på olika datum. Planen för höstens kurser 2021 är inte klar. Ansökan för särskilda kurser till hösten brukar öppna i januari/februari och stänga i april/maj, medan till korta kurser och liknande är det löpande ansökan.

Fråga:

Behöver delegationsordningen ändras, för att styrelsen för Wik ska ges möjlighet att fungera som en styrelse, det vill säga fatta beslut om inriktning och kursutbud?

Svar:

I reglementet för Region Uppsala står att ”Kulturnämnden leder Region Uppsalas verksamhet inom kulturområdet och utgör styrelse för Wiks folkhögskola”. Vidare står att kulturnämnden ska ”ansvara för driften och förvaltningen av Wiks folkhögskola och dess tillgångar samt fastställa folkhögskolans mål och huvudinriktning.

Kulturnämnden är styrelse för folkhögskolan och jag ser inte behov av att ändra något för att kulturnämnden ska kunna ta det ansvar som en styrelse ska göra. Vi har ju visat precis detta, att vi tar ansvar och fattar beslut för att skapa en väl fungerande folkhögskola med en nödvändig omstart genom beslutet i maj. Ett styrdokument ska tas fram för styrelsearbetet så det blir tydligt vilka beslut som fattas i styrelsen och vad som är kulturdirektörens och rektors ansvar.