Interpellation om förtroende för kollektivtrafiken besvarad

Sverker Åslund (V) ställde en interpellation till trafik- och samhällsutvecklingsnämndes ordförande Johan Örjes (C) med anledning av det minskande resandet i kollektivtrafiken under coronapandemin. Åslund varnar i interpellationen för att den försämrade ekonomin kan leda till ett minskat utbud, vilket i sin tur kan leda till ökad smittspridning och undergrävt förtroende för kollektivtrafiken.

Fråga:

Vilka åtgärder avser du att genomföra för att snarast återställa medborgarnas förtroende för kollektivtrafiken, så att de upplever den som billig, tillgänglig och säker?

Svar:

Den viktigaste åtgärden har varit att bibehålla förtroendet för kollektivtrafiken genom att upprätthålla trafiken. Den som har behövt resa med kollektivtrafik har kunnat göra det med samma utbud och turtäthet som innan, trots att resandet och intäkterna rasat. Enda undantaget är att vi i stadstrafiken i Uppsala under den värsta perioden hade många sjukskrivningar och därför var tvungna att göra omdisponeringar. Så snart som det var praktiskt möjligt återgick trafiken dock till ordinarie tidtabell. Detta har varit – och är när detta skrivs fortfarande – ett väldigt stort ekonomiskt risktagande för Region Uppsala. Jag beklagar att det inte tidigt kom ett klart och tydligt besked från staten att man täcker det intäktsbortfall som uppstått på grund av rekommendationen från Folkhälsomyndigheten och besluten från Arbetsmiljöverket.

Det besked som nu kommit vad gäller för 2021, om två miljarder kronor är välkommet. Det finns dock fortfarande stora osäkerheter för 2021, framför allt beroende på att vi inte vet hur situationen ser ut när det gäller smittspridning och rekommendationer vad gäller resande i kollektivtrafik. När vi kommer igenom detta kommer det att behövas ytterligare insatser för att stärka kollektivtrafikens attraktivitet, där har Svensk kollektivtrafik identifierat vissa frågor på nationell nivå som kan bidra. För Region Uppsala handlar det om att fortsätta med den inriktning som vi har, en kollektivtrafik som kännetecknas av långsiktighet och stabilitet.

När det gäller att kollektivtrafiken ska uppfattas som säker så handlar det i grunden om hur säker den är. Här har utvecklingen när det gäller smittspridning i samhället stor betydelse. När det gäller tillgänglig kollektivtrafik är det akuta problemet just nu de stängda framdörrarna. Det gör att en inte obetydlig grupp förhindras att på ett enkelt sätt betala sina biljetter – de som vill betala med kontokort och de som vill betala med reskassekort. Också här borde den minskade smittspridningen så småningom leda till att framdörrarna åter kan öppnas. När det gäller ”billig”, så är det inte ett mål för kollektivtrafiken i Region Uppsala. Vårt mål är att kollektivtrafiken ska vara kostnadseffektiv och uppfattas som prisvärd. För att uppnå en ekonomisk effektiv kollektivtrafik krävs en balans mellan hur resenärerna nyttjar trafiken, kostnaden för den samt biljettpriset.