Motion om personalparkering vid Akademiska sjukhuset besvarad

Simon Alm (-) föreslog i en motion att avgiftsnivåerna för personalparkering vid Akademiska sjukhuset ska återställas till de nivåer som rådde innan fastighets- och servicenämndens beslut 2016-04-20.

Förslaget motiverades med att Region Uppsala ska vara en attraktiv arbetsgivare, varför kraftiga avgiftsuttag för parkering inte ska vara riktade mot personalen.

Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till att fastighets- och servicenämnden den 17 juni 2020 beslutade att sänka avgiften för det så kallade 21-kortet till 580 kronor.

Simon Alm (-) och (SD) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.