Regionalt trafikförsörjningsprogram för Uppsala län 2020-2030 antaget

Kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik ska förstärkas, så att det blir lättare att ta sig hela resan från dörr till dörr. Det är en av nyheterna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län, som antogs av regionfullmäktige.

Trafikförsörjningsprogrammet revideras en gång per mandatperiod och beskriver i stora drag hur kollektivtrafiken ska utvecklas under de närmaste tio åren.

Det nya trafikförsörjningsprogrammet sträcker sig fram till 2030 och innehåller ett helt nytt avsnitt som beskriver ”Hela resan-perspektivet”. Där ingår faktorer som biljettsystem och information, hållplatser och fordonens utformning, service och utbud i anslutning till kollektivtrafiken och möjligheten till kombinationsresor, där cykeln sägs ha en nyckelroll. Satsningar på cykelvägar och pendlarparkeringar vid kollektivtrafikens knutpunkter lyfts också fram som viktiga för att öka det hållbara resandet.

Andra exempel på utvecklingsområden som lyfts fram i trafikförsörjningsprogrammet är:

  • att utveckla det digitala kundmötet och skapa ett attraktivare och enklare biljettsystem
  • att se över den lokala trafiken i Enköping, Bålsta och Knivsta
  • arbetet inom ramen för Uppsalapaketet
  • att se över trafikeringen till Akademiska sjukhuset
  • att ta med barnperspektivet utvecklingen av kollektivtrafiken.

Regionfullmäktige beslutade att anta det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län 2020-2030.

(SD) yrkade på återremiss. Detta avslogs.