Uppsnabbat regionstyrelsen den 29 september

Prognos på minus 145 miljoner kronor

Årets budgeterade resultat för Region Uppsala 2020 är 45 miljoner kronor. Det prognostiserade årsresultatet per augusti, enligt balanskravet, uppgår dock till minus 145 miljoner kronor, vilket är 191 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med föregående prognos har årsprognosen däremot förbättrats kraftigt, med 357 miljoner kronor. Det beror framförallt på ökade skatteintäkter och ersättning för provtagning av covid-19. Av prognosen på minus 145 miljoner kronor uppgår effekten av covid-19 till cirka minus 291 miljoner kronor.

Det finns fortfarande en prognososäkerhet gällande vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten både på kort sikt och på lite längre sikt.

Vårdcentrum i Tierp genomförs

Ännu ett steg för ett nytt vårdcentrum i Tierp 2021 har tagits. Idag gav regionstyrelsen ett uppdrag till regiondirektören att starta ett projekt för att genomföra detta, med en återrapport i december.

I juni 2018 ställde sig regionfullmäktige bakom rapporten Effektiv och nära vård 2030. Det är en lång process som ställer om hälso- och sjukvården, bland annat mot en mindre sjukhustung vård. En del av denna förändring är att skapa vårdcentrum runt om i länet, där Tierps och Älvkarlebys kommuner, som får ett gemensamt vårdcentrum, är först ut.    

Ett vårdcentrum är en slags utvecklad vårdcentral, en geografisk nod med hälsocentral, närvårdsavdelning, geriatrik, mobila närvårdsteam och ett förstärkt hälsouppdrag där region, kommun och andra aktörer i området arbetar för att förbättra hälsan hos invånarna. Även olika kommunala verksamheter som korttidsplatser kan ingå i ett vårdcentrum.

Närvårdsavdelningarna ska vara öppna dygnet runt och kommer erbjuda geriatrik, internmedicin och allmänmedicin, röntgen och laboratorium när de är fullt utbyggda.  Även psykiatri och barnmedicin ska på sikt ingå i ett vårdcentrum.

En förutsättning för att vårdcentrum i Tierp ska bli verklighet är att samarbetsformer och former för hur verksamheten ska finansieras finns på plats, här måste alltså Region Uppsala, Tierps kommun och Älvkarleby kommun vara överens. Genomförandet av ett vårdcentrum i Tierp kommer att ske i nära samarbete med Tierps och Älvkarlebys kommuner.

Region Uppsala medfinansierar koordinator mot människohandel

Region Uppsala kommer från och med 2021 att vara med och finansiera regionkoordinatorer som jobbar mot prostitution och människohandel. Finansieringen uppgår till maximalt 150 000 kronor per år, beslutet fattades av regionstyrelsen.

Bakgrunden är, enligt ärendets handlingar, att det förekommer att människor i Sverige utsätts och utnyttjas för människohandel, bland annat för sexuella ändamål, inom tiggeri, för tvångsarbete och för att begå kriminella handlingar.

Jämställdhetsmyndigheten ansvarar därför för en nationell samordning mot människohandel, med bland annat en stödprocess för utsatta personer. Speciella koordinatorer arbetar med detta stöd, inom den region dit Uppsala län hör finns två koordinatorer. Dessa finansieras genom Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelser, kommuner och Region Västmanland. Samt från och med 2021 nu alltså också av Region Uppsala. Beslutet gäller finansiering för 2021 och 2022.         

Region Uppsala medfinansierar Ät Uppsala län

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att Region Uppsala ska medfinansiera projektet Samverkan för Ät Uppsala län 2020 – 2023 med 365 484 kronor.

Det är Länsstyrelsen som är huvudman för projektet, som också involverar Region Uppsala, LRF Mälardalen, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Uppsala kommun, som representant för länets kommuner.

Syftet med projektet är att i slutänden bidra till en hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsproduktion i Uppsala län. Bland annat ska länets produktion kartläggas, och möjligheter till samverkan undersökas. Kostnaden för hela projektet ligger på 1 218 280 kronor, varav Region Uppsala alltså är en av de som bidrar. 

Region Uppsala deltar i biogasnätverk

Region Uppsala kommer att delta i ett regionalpolitiskt nätverk för biogas, beslutade regionstyrelsen.

Syftet med nätverket är att gemensamt lyfta biogasens nyttor och stärka respektive regions arbete inom området. Nätverket vill också samverka för långsiktiga spelregler som bidrar till en ökad produktion och användning av biogas.

Det fanns under förra mandatperioden ett liknande nätverk som initierades av Region Skåne och Västra Götalandsregionen, nu är det Region Östergötland som har föreslagit att denna nationella samverkan bör återuppstå. Nätverket kommer att träffas fysiskt eller digitalt cirka tre gånger per år.

(SD) och Simon Alm (-) yrkade avslag, och reserverade sig mot beslutet. 

Transportsamarbete mellan sju län fortsätter

Sedan flera år samarbetar Uppsala, Stockholm, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotlands län i infrastrukturfrågor och transportfrågor i Mälardalsrådets ”En Bättre Sits”. Vid sitt möte godkände regionstyrelsen Storregional systemanalys 2020, utvecklingsstrategin för Stockholm-Mälarregionens transportsystem, och en storregional godsstrategi som har tagits fram inom ramen för detta arbete.

Av Systemanalys 2020 framgår bland annat att målen för transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen är att skapa ett transportsystem där regionens och nationens internationella konkurrenskraft utvecklas och bidrar till attraktivitet för de samverkande länen. Utvecklingen ska vara långsiktigt hållbar – ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Initiativ om psykisk ohälsa fick svar

Neil Ormerod (V) inkom i augusti till regionstyrelsen med ett initiativärende om kraftsamling mot psykisk ohälsa. I detta hänvisas bland annat till en studie vid Uppsala universitet som visar på en oroande utveckling kring hur folk mår under pandemin, samt till organisationen Barnens rätt i samhället (BRIS). BRIS har under året upplevt en ökning av antalet samtal som rör nedstämdhet med 125 procent.

Med anledning av detta vill Neil Ormerod att Region Uppsala ska ta fram nya åtgärder för att stärka det breda arbetet mot psykisk ohälsa.

I svaret poängteras det att regionstyrelsen delar vänsterpartiets syn att det behövs en kraftsamling, samt redovisas ett antal åtgärder. Bland annat att sjukhusstyrelsen beslutat att satsa på en mobil akut psykiatrisk verksamhet vid Akademiska sjukhuset. Det ligger även ett uppdrag på regiondirektören att under året inkomma med förslag på Region Uppsalas nästa suicidpreventiva strategi. Med detta ansågs initiativet besvarat. 

(V) yrkade även på att regiondirektören skulle återkomma med förslag kring finansiering av den mobila akuta psykiatriska verksamheten, något majoriteten ansåg redan hanterats av sjukhusstyrelsen. (V) och (S) reserverade sig mot detta beslut. 

Region Uppsala avvaktar med beslut om munskydd

David Perez (SD) inkom i augusti med ett initiativ till regionstyrelsen om att införa krav på munskydd i kollektivtrafiken. Av svaret framgår att Region Uppsala vill avvakta Folkhälsomyndighetens bedömning.

Folkhälsomyndigheten har vid ett flertal tillfällen, enligt svaret, uttryckt farhågor över att ett användande av munskydd kan resultera i en falsk känsla av trygghet, och leda till att människor inte längre följer råden om fysisk distansering och handtvätt. Ett felaktigt användande av munskydd kan också öka risken för smitta. Därför vill regionstyrelsen att man avvaktar inkommande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten eller Region Uppsalas smittskyddsenhet.

(SD) och Simon Alm (-) reserverade sig mot beslutet.  

Initiativ om våld i nära relationer fick svar

Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) har inkommit med ett initiativ om ett 10-punktsprogram mot våld i nära relationer. I svaret skriver regionstyrelsen bland annat att bedömningen är att Region Uppsala redan idag bedriver ett aktivt arbete i frågan. Regiondirektören får nu i uppdrag att i december återkomma till regionstyrelsen med en samlad uppföljning av handlingsplanen Hedersrelaterat våld och förtryck.

Vid förra regionstyrelsen fick regiondirektören också i uppdrag att beakta förslag som kommit från Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration. Här är uppdraget till regiondirektören att återkomma till regionstyrelsen med vilka av förslagen som Region Uppsala kan jobba vidare med på kort sikt.

Med detta ansågs initiativet besvarat. (S) hade även ett par tilläggsyrkanden, bland annat om en revidering av handlinsplanen Hedersrelaterat våld och förtryck. Tilläggsyrkandena fick avslag, vilket (S) och (V) reserverade sig mot.