Initiativ om psykisk ohälsa fick svar

Neil Ormerod (V) inkom i augusti till regionstyrelsen med ett initiativärende om kraftsamling mot psykisk ohälsa. I detta hänvisas bland annat till en studie vid Uppsala universitet som visar på en oroande utveckling kring hur folk mår under pandemin, samt till organisationen Barnens rätt i samhället (BRIS). BRIS har under året upplevt en ökning av antalet samtal som rör nedstämdhet med 125 procent.

Med anledning av detta vill Neil Ormerod att Region Uppsala ska ta fram nya åtgärder för att stärka det breda arbetet mot psykisk ohälsa.

I svaret poängteras det att regionstyrelsen delar vänsterpartiets syn att det behövs en kraftsamling, samt redovisas ett antal åtgärder. Bland annat att sjukhusstyrelsen beslutat att satsa på en mobil akut psykiatrisk verksamhet vid Akademiska sjukhuset. Det ligger även ett uppdrag på regiondirektören att under året inkomma med förslag på Region Uppsalas nästa suicidpreventiva strategi. Med detta ansågs initiativet besvarat. 

(V) yrkade även på att regiondirektören skulle återkomma med förslag kring finansiering av den mobila akuta psykiatriska verksamheten, något majoriteten ansåg redan hanterats av sjukhusstyrelsen. (V) och (S) reserverade sig mot detta beslut.