Sjukhusstyrelsen 19 oktober

Region Uppsala utreder om mer vård kan upphandlas

Region Uppsala ska se över om en del av den öppen- och slutenvård som idag bedrivs vid Akademiska sjukhuset kan läggas ut på andra aktörer. Det beslutade sjukhusstyrelsen. De områden som kan vara aktuella är plastikkirurgi, gynekologi, ögonsjukdomar och öronsjukdomar.

I ett första steg ska vill sjukhusstyrelsen genomföra en så kallad Request For Information (RFI), vilket innebär att man kontaktar tänkbara vårdutförare och samlar in information inför en eventuell upphandling. Det kan till exempel gälla förslag på hur upphandlingen ska läggas upp för att få ett bra resultat, hur utvärderingen ska gå till samt upplysningar om innovationer och nya idéer.

En delrapport ska lämnas vid sjukhusstyrelsens sammanträde i maj 2021.

(S) och (V) reserverade sig och yrkade på avslag.

Försämrad ekonomisk prognos för sjukhusstyrelsen

Efter september månad lämnar sjukhusstyrelsen en årsprognos på minus 1,059 miljarder kronor. Det framgår av den senaste månadsrapporten.

En stor del av underskottet finns hos Akademiska sjukhuset, som förväntas göra ett årsresultat på minus 1,009 miljarder kronor, oförändrat jämfört med prognosen efter augusti. 562 miljoner kronor av underskottet ligger i den ordinarie verksamheten medan effekterna av Coronapandemin beräknas till 447 miljoner kronor. Underskottet består främst av uteblivna riks- och regionintäkter, ökade kostnader för löner, medicinskt material och köpt vård.

Lasarettet i Enköping ligger också kvar på samma årsprognos som föregående månad, ett resultat på minus 6,2 miljoner kronor för 2020.

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har försämrat årsprognosen med 7 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Detta beror bland annat på ökade köer inom ortopedi samt kraftigt ökade kostnader för neuropsykiatriska utredningar.

Region Uppsala har ansökt hos staten om att få ersättning för merkostnader orsakade av pandemin, men har ännu inte fått besked om hur mycket som kommer att betalas ut.

Förbättrade hygienrutiner och färre trycksår under 2020

Under 2020 har Region Uppsala förbättrat sig när det gäller att följa basala hygienrutiner inom sjukvården. Andelen patienter som får trycksår när de vårdas på sjukhus har också minskat. Det framgår av en ny uppföljning av patientsäkerhetsarbetet.

I mars och augusti gjordes mätningar, som visade att andelen sjukhusförvärvade trycksår har sjunkit till 7,8 procent, jämfört med 9,3 procent under 2019. Följsamheten till basala hygienrutiner har också kontrollerats. Andelen med korrekta hygienrutiner och klädregler var i årets mätning 86,2 procent, mot 81,9 procent år 2019.

Arbetet med att begränsa smittspridningen av covid-19 tros ha bidragit till en ökad medvetenhet om betydelsen av att följa basala hygienrutiner.