Förbättrade hygienrutiner och färre trycksår under 2020

Under 2020 har Region Uppsala förbättrat sig när det gäller att följa basala hygienrutiner inom sjukvården. Andelen patienter som får trycksår när de vårdas på sjukhus har också minskat. Det framgår av en ny uppföljning av patientsäkerhetsarbetet.

I mars och augusti gjordes mätningar, som visade att andelen sjukhusförvärvade trycksår har sjunkit till 7,8 procent, jämfört med 9,3 procent under 2019. Följsamheten till basala hygienrutiner har också kontrollerats. Andelen med korrekta hygienrutiner och klädregler var i årets mätning 86,2 procent, mot 81,9 procent år 2019.

Arbetet med att begränsa smittspridningen av covid-19 tros ha bidragit till en ökad medvetenhet om betydelsen av att följa basala hygienrutiner.