Sjukhusstyrelsen 31 augusti 2020

Profilområden vid Lasarettet i Enköping ska utvecklas

Sjukhusstyrelsen behandlade ett ärende om hur den planerade kirurgin ska organiseras vid länets sjukhus. I augusti 2019 beslutade regionstyrelsen att viss vård inom urologi, kirurgi och ortopedi ska koncentreras till Lasarettet i Enköping. Tanken är att operationsflödena ska bli effektivare genom att Lasarettet i Enköping utvecklar vissa profilområden, samtidigt som en del annan verksamhet överförs till Akademiska sjukhuset.

Sedan beslutet fattats har det tagits fram en genomförandeplan, men omstruktureringen är ännu inte genomförd i praktiken. Arbetet har försenats som en följd av covid-19.

Sjukhusstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att säkerställa utveckling av profilområden inom kirurgi (galla och bråck), ortopedi (höftprotes och knäprotes) samt urologi (prostata, urinblåsa och njursten) vid Lasarettet i Enköping enligt plan för genomförandet för 2020-2023. En lägesrapport ska lämnas till sjukhusstyrelsen senast december 2020.

Oförändrad minusprognos för sjukhusstyrelsen

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset efter juli månad uppgår till minus 1 051 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten.

404 miljoner kronor bedöms vara direkt orsakade av covid-19-situationen, resten av minusprognosen kommer från ordinarie verksamhet. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 11,2 miljoner kronor.

Totalt uppgår årsprognosen för sjukhusstyrelsen till minus 1 084 miljoner kronor, vilket är samma som prognosen i maj. Prognosen är osäker, beroenden på hur pandemin utvecklas. Troliga intäkter för utförd covid-19-provtagning finns inte medräknat i prognoserna.