Trafik och samhällsutvecklingsnämnden 21 september 2020

Delårsrapport januari till augusti 2020

Efter en normal inledning av 2020 har året helt dominerats av konsekvenserna av den pågående pandemin. Den största påverkan har varit det minskade resandet med följd att biljettintäkterna fallit kraftigt jämfört med budget. Trafik och samhälle redoviserar ett ackumulerat resultat till och med augusti som är -166,8 miljoner kronor sämre än budget.

Inhyrning bussdepå Tierp

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt att godkänna förvaltningens förslag om inhyrning i bussdepån i Tierp. Bakgrunden till beslutet är att när trafikavtalet för regionbusstrafiken löper ut i juni 2022 upphör samtidigt det hyresavtal som trafikföretaget Nobina tecknat direkt med fastighetsägaren av nämnda depå. För det kommande trafikavtalet föreslås nu istället Region Uppsala hyra depån i Tierp som därmed kommer hanteras på samma sätt som övriga depåer. Indirekt finansierar nämnden redan idag depån i form av högre trafikkostnader. När hyreskostnaden nu ökar för Trafik och samhälle förväntas trafikkostnaderna att minska i ungefär motsvarande mån.

Trafikbeställning av stadsbuss och tågtrafik T21

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar att godkänna trafikbeställningen för trafikår T21, det vill säga 13 december 2020 till 12 december 2021, inom befintligt trafikavtal avseende stadsbuss och tågtrafik. Trafiken föreslås oförändrad jämfört med trafikbeställningen för trafikår T20.

Inför beslutet har två alternativ diskuterats: Oförändrat utbud samt reduktion inom befintligt trafikavtal. Beställning med oförändrat trafikutbud för 2021 beräknas generera en kostnad på 575 miljoner kronor för stadsbusstrafiken samt 260 miljoner kronor för tågtrafiken. Denna kostnad finansieras inom nämndens budget rörande kollektivtrafik.

Revidering av "Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsla Län 2018-2029"

Trafikverket Region Öst har meddelat Region Uppsala att ett antal namnsatta objekt i nuvarande länsplan kommer att bli fördyrade mer än tio procent och därför behöver Region Uppsala göra en revidering av nuvarande ekonomiska plan i länsplanen.

Omfördelning av medel inom ramen tas via länsplanen. En förutsättning för att vägplanen för ett namnsatt objekt ska kunna fastställas av Trafikverket är att det finns medel för att bygga objektet. Om det inte finns medel kan inte vägplanen fastställas och objektet kan inte byggas.

40/60 finansiering för gång- och cykelvägas längs statligt vägnät

Via länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029 har länets kommuner möjlighet att ansöka om att använda sig av finansieringsformen 40/60 för gång- och cykelvägar längs statlig väg som har en lokal funktion. Exempel på gång- och cykelvägar som har en lokal funktion är gång- och cykelvägar till mindre samhällen, besöksmål av kommunal betydelse, badplatser, mindre idrottsplatser, kommunala anläggningar samt att vägen har en låg årsdygnstrafik. Prioritetsprinciper för gång- och cykelvägar som medfinansieras av kommunen är: Trafiksäkerhetsbehov, efterfrågan och målgrupp. 

Totalt fyra ansökningar har inkommit och förvaltningen har efter dialog med berörda kommuner kommit fram till att gå vidare med två av de inkomna ansökningarna: Örbyhus - Örbyhus slott samt Östervåla skola - Hembygdsgården i Östervåla. När det gäller de två andra objketen som inkommit kommer de att finansieras via statlig medfinansiering istället.

Remissyttrande: Nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige

Region Uppsala har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på förslag till utredning om nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Kortfattat så föreslår utredningen att:

  • Resenärer ska kunna resa med samma färdbevis; ett chip på ett kort, i en telefon eller dylikt, med regional kollektivtrafik oavsett var i landet som resan sker. Det är möjligt eftersom regionala kollektivtrafikmyndigheter ska ingå och kommersiella trafikföretag får ingå i biljettsystemet.
  • Staten ska tillhandahålla en nationell digital infrastruktur som hanterar biljetter och ekonomisk avräkning mellan företag som ingår i systemet.
  • Innovation ska främjas genom att alla regionala kollektivtrafikbiljetter ska finnas tillgängliga för tredje part som vill sälja mobilitetstjänster.

Region Uppsala är positiva till inriktningen i utredningen och välkomnar utvecklingen med ett nationellt biljettsystem.