40/60 finansiering för gång- och cykelvägas längs statligt vägnät

Via länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsala län 2018-2029 har länets kommuner möjlighet att ansöka om att använda sig av finansieringsformen 40/60 för gång- och cykelvägar längs statlig väg som har en lokal funktion. Exempel på gång- och cykelvägar som har en lokal funktion är gång- och cykelvägar till mindre samhällen, besöksmål av kommunal betydelse, badplatser, mindre idrottsplatser, kommunala anläggningar samt att vägen har en låg årsdygnstrafik. Prioritetsprinciper för gång- och cykelvägar som medfinansieras av kommunen är: Trafiksäkerhetsbehov, efterfrågan och målgrupp. 

Totalt fyra ansökningar har inkommit och förvaltningen har efter dialog med berörda kommuner kommit fram till att gå vidare med två av de inkomna ansökningarna: Örbyhus - Örbyhus slott samt Östervåla skola - Hembygdsgården i Östervåla. När det gäller de två andra objketen som inkommit kommer de att finansieras via statlig medfinansiering istället.