Revidering av "Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Uppsla Län 2018-2029"

Trafikverket Region Öst har meddelat Region Uppsala att ett antal namnsatta objekt i nuvarande länsplan kommer att bli fördyrade mer än tio procent och därför behöver Region Uppsala göra en revidering av nuvarande ekonomiska plan i länsplanen.

Omfördelning av medel inom ramen tas via länsplanen. En förutsättning för att vägplanen för ett namnsatt objekt ska kunna fastställas av Trafikverket är att det finns medel för att bygga objektet. Om det inte finns medel kan inte vägplanen fastställas och objektet kan inte byggas.