Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 22 september

Stamrenovering av Wiks slott tidigareläggs

En stamrenovering av Wiks slott var inplanerad till år 2022. Samtidigt bedriver nu Kultur och bildning ingen verksamhet i slottet, på grund av den pågående coronapandemin. Därför beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte att Stamer att förläggas till samma platser och stor hänsyn kommer att tas till att slottet är en kulturmärkt byggnad, detta i enlighet med den programrapport som tagits fram.

Projektet och genomförandet förväntas pågå i cirka 9 månader. En mindre del har redan gjorts, i samband med en vattenläcka i köket år 2017. Då golvet då redan var frilagt togs tillfället i akt att byta spillvattenrör, vattenrör och värmeledningar. Frånsett detta har ingenting gjorts sedan 1940-talet.

Bussdepå hyrs in i Tierp

Förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att hyra mark och lokaler för en bussdepå på fastigheten Vallskoga 37:2 i Tierps kommun, detta efter beslut av fastighets- och servicenämnden. Det rör sig om cirka 12 000 kvadratmeter mark och 1 900 kvadratmeter byggnadsyta, detta till en bashyra av 3 850 600 kronor per år. Det tillkommer hyrestillägg för el, fastighetsskatt, värme, vatten och serviceavtal för tvätthallen. Detta beräknas till cirka 1 025 000 kronor per år.

Bakgrunden till beslutet är att Region Uppsalas trafikavtal för regionbusstrafiken löper ut i juni 2022. I nuvarande avtal har trafikföretaget Nobina tecknat hyresavtal direkt med fastighetsägaren. Nobinas hyresavtal upphör samtidigt som trafikavtalet löper ut. För det kommande trafikavtalet föreslås nu istället att det ska vara Region Uppsala som hyr depån av fastighetsägaren, och upplåter depån till trafikoperatören. Depån i Tierp hanteras då på samma sätt som depåerna i Uppsala (ägd), Enköping (hyrd) och Östhammar (hyrd).

En stor fördel med att det är Region Uppsala som står för hyresavtalet är att det då blir lättare att investera i ny infrastruktur för kollektivtrafiken i depån, exempelvis nya drivmedelslösningar. Detta kräver att det är Region Uppsala som har rådighet över depån. Dessutom kan det, enligt handlingarna i ärendet, vara konkurrenshämmande att låta operatören stå även för inhyrandet av depå.

Därför har Region Uppsala fört förhandlingar med hyresvärden och kommit fram till ett förslag till hyresavtal. Hyresavtalet tänks finansieras av Trafik och samhälle. Indirekt finansierar trafik- och samhällsutvecklingsnämnden redan idag depån, detta i form av högre trafikkostnader. När hyreskostnaderna nu ökar för Trafik och samhälle så förväntas trafikkostnaderna att minska i ungefär motsvarande mån.

Svar på initiativ om handsprit

Vid fastighets- och servicenämndens möte i juni väckte Lawrence Bishop (V) ett initiativ med en fråga om tillgången till handsprit för personalen vid Akademiska barnsjukhuset. Enligt initiativet har det under två månaders tid saknats handsprit i personalens omklädningsrum.

Av svaret framgår bland annat att efterfrågan på handsprit under coronapandemin ökade med flera hundra procent, samt att handsprit i publika utrymmen och omklädningsrum som placerats ut försvann. Den regionala särskilda sjukvårdsledningen godkände inte heller avsteg från innehållskrav, då det visade sig att vissa alternativa inköp inte höll måttet.

Nu är situationen annorlunda: leveranser av handsprit från ordinarie leverantör kommer, både produktionstakt och distribution har förbättrats. Det finns därmed tillräckliga mängder för att fylla på även i omklädningsrum. Med detta ansågs initiativet besvarat.

Svar på initiativ om mätning av förekomst av smuts

Vid fastighets- och servicenämndens möte i juni väckte Lawrence Bishop (V) även ett initiativ med en fråga om så kallad ATP-mätning av inkommande gods från tvätteriföretaget Berendsen.

En ATP-mätare är ett mätinstrument för rengöringskontroll, det mäter kontaminering som kan vara osynlig för ögat. Bakgrunden är tidigare uppgifter i media om att Berendsen levererat smutsigt gods till Akademiska sjukhuset. Enligt initiativet kan det ifrågasättas om de tester som gjorts ligger inom godkända värden för bakterier och smuts i vagnarna.

Av svaret framgår att resultatet enlighet Fastighet och service visar på väl godkända värden, då värdena för tvättvagnar inte kan jämföras med exempelvis värden för patientsängar. De tre senaste ATP-mätningarna visar på fortsatt låga värden, enligt handlingarna i ärendet. Med detta anses initiativet besvarat.

Ytterligare 9,5 miljoner kronor till korrekt hantering av formalin

Sedan tidigare har Region Uppsala avsatt medel för att komma tillrätta med problemen kring hur formalin har hanterats på Akademiska laboratoriet – detta då formalin är en kemikalie som enligt Arbetsmiljöverket är cancerogen, mutagen och reproduktionshämmande. Tidigare hantering innebär en risk för att verksamheten måste stängas ned, i enlighet med dagens krav på arbetsmiljön. Därför har projektet redan tilldelats cirka 17,2 miljoner kronor.

En ombyggnation ska leda till att arbetsbänkar har god ventilation och att färsk formalin dras till tappkranar och hanteras i ett slutet avloppssystem, utan risk för att hamna i den kommunala avloppsledningen. I samband med att detta projekt gick vidare till genomförandefas så bytte Region Uppsala projektör, detta då nya ramavtal började gälla. Den nya projektören har sedan identifierat ett flertal projekteringsmissar av den tidigare projektören, missar som innebär att fastighets- och servicenämnden nu tilldelade projektet ytterligare 9 585 000 kronor.

Det handlar bland annat om dimensionerna på det nya ventilationsaggregatet, det nya aggregatet innebär att ett nytt utrymme behöver byggas på taket till den befintliga byggnaden. Det handlar också om behov av invallning. De nya pengarna kommer att tas från fastighets- och servicenämndens post för oförutsedda utgifter.

5,1 miljoner extra till eget nät för fjärrvärme

Ett större projekt på Akademiska sjukhuset tilldelas ytterligare 5,1 miljoner kronor efter beslut av fastighets- och servicenämnden, till en total summa av 25,1 miljoner kronor. Projektet samordnar flera olika insatser inom energibesparing, fjärrvärme och kraftmatning – men det viktigaste är ett separat nät för fjärrvärme på Akademiska sjukhuset.

Med det system för fjärrvärme som finns idag så nyttjar Vattenfall Akademiska sjukhusets kulvertrör för distribution av fjärrvärme både inom och utom Akademiska sjukhuset. Här är målet nu ett separat fjärrvärmenät, med lägre tryck och lägre temperatur än i Vattenfalls system (70 - 75 grader istället för 120 grader). Ett separat nät uppfyller Myndigheten för Samhällsskydd och beredskaps rekommendationer om driftsäkerhet, enligt handlingarna i ärendet. Det minskar risken för att en läcka skulle slå ut hela eller delar av Akademiska sjukhusets fjärrvärme.

Projektet ska bland annat resultera i två undercentraler för att ta emot fjärrvärme centralt, och därefter sänka trycket och värmen och reglera volymen. Projektet samordnar även flera underprojekt, som har koppling till varandra. Sedan tidigare finns 20 miljoner kronor avsatta, en del ändringar i projektets omfattning och kostnadsökningar från entreprenören innebar att fastighets- och servicenämnden nu alltså klubbade ytterligare 5,1 miljoner kronor till projektet.

Upphandling av drift av produktionskök initieras

Den 15 januari 2021 går dagens avtal ut vad gäller driften av produktionsköket vid Lasarettet i Enköping. Därför initierade nu fastighets- och servicenämnden en upphandling av en ny operatör.

Upphandlingen omfattar lunch och middag till inneliggande patienter årets alla dagar. Därtill ska ett café/restaurang drivas på Lasarettet i Enköping, den delen av upphandlingen är en så kallad tjänstekoncession som finansierar sig själv.

Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till cirka 5,5 miljoner kronor per år. Avtalstiden är två år, med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Upphandling av patientmat till Vårdcentrum i Tierp

Det befintliga avtalet för leveranser av patientmat i kantin till Vårdcentrum i Tierp löper ut den 31 januari 2021. Därför initierade nu fastighets- och servicenämnden en ny upphandling vid sitt möte.

Upphandlingen kan komma att vara en del av upphandlingen av drift av produktionsköket vid Lasarettet i Enköping, eftersom det kan finnas samordningsfördelar. Värdet på upphandlingen beräknas till cirka en miljon kronor per år, avtalstiden är på två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år.

Caféverksamheten vid Vårdcentrum i Tierp har tidigare drivits genom en kommunal verksamhet, i dagsläget finns ingen caféverksamhet. Detta planeras att direktupphandlas av en lokal entreprenör på direktentreprenadavtal, och ingår alltså inte i upphandlingen.