Bussdepå hyrs in i Tierp

Förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att hyra mark och lokaler för en bussdepå på fastigheten Vallskoga 37:2 i Tierps kommun, detta efter beslut av fastighets- och servicenämnden. Det rör sig om cirka 12 000 kvadratmeter mark och 1 900 kvadratmeter byggnadsyta, detta till en bashyra av 3 850 600 kronor per år. Det tillkommer hyrestillägg för el, fastighetsskatt, värme, vatten och serviceavtal för tvätthallen. Detta beräknas till cirka 1 025 000 kronor per år.

Bakgrunden till beslutet är att Region Uppsalas trafikavtal för regionbusstrafiken löper ut i juni 2022. I nuvarande avtal har trafikföretaget Nobina tecknat hyresavtal direkt med fastighetsägaren. Nobinas hyresavtal upphör samtidigt som trafikavtalet löper ut. För det kommande trafikavtalet föreslås nu istället att det ska vara Region Uppsala som hyr depån av fastighetsägaren, och upplåter depån till trafikoperatören. Depån i Tierp hanteras då på samma sätt som depåerna i Uppsala (ägd), Enköping (hyrd) och Östhammar (hyrd).

En stor fördel med att det är Region Uppsala som står för hyresavtalet är att det då blir lättare att investera i ny infrastruktur för kollektivtrafiken i depån, exempelvis nya drivmedelslösningar. Detta kräver att det är Region Uppsala som har rådighet över depån. Dessutom kan det, enligt handlingarna i ärendet, vara konkurrenshämmande att låta operatören stå även för inhyrandet av depå.

Därför har Region Uppsala fört förhandlingar med hyresvärden och kommit fram till ett förslag till hyresavtal. Hyresavtalet tänks finansieras av Trafik och samhälle. Indirekt finansierar trafik- och samhällsutvecklingsnämnden redan idag depån, detta i form av högre trafikkostnader. När hyreskostnaderna nu ökar för Trafik och samhälle så förväntas trafikkostnaderna att minska i ungefär motsvarande mån.