Ytterligare 9,5 miljoner kronor till korrekt hantering av formalin

Sedan tidigare har Region Uppsala avsatt medel för att komma tillrätta med problemen kring hur formalin har hanterats på Akademiska laboratoriet – detta då formalin är en kemikalie som enligt Arbetsmiljöverket är cancerogen, mutagen och reproduktionshämmande. Tidigare hantering innebär en risk för att verksamheten måste stängas ned, i enlighet med dagens krav på arbetsmiljön. Därför har projektet redan tilldelats cirka 17,2 miljoner kronor.

En ombyggnation ska leda till att arbetsbänkar har god ventilation och att färsk formalin dras till tappkranar och hanteras i ett slutet avloppssystem, utan risk för att hamna i den kommunala avloppsledningen. I samband med att detta projekt gick vidare till genomförandefas så bytte Region Uppsala projektör, detta då nya ramavtal började gälla. Den nya projektören har sedan identifierat ett flertal projekteringsmissar av den tidigare projektören, missar som innebär att fastighets- och servicenämnden nu tilldelade projektet ytterligare 9 585 000 kronor.

Det handlar bland annat om dimensionerna på det nya ventilationsaggregatet, det nya aggregatet innebär att ett nytt utrymme behöver byggas på taket till den befintliga byggnaden. Det handlar också om behov av invallning. De nya pengarna kommer att tas från fastighets- och servicenämndens post för oförutsedda utgifter.