Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 25 februari 2020

Spårvagnsdepå föreslås placeras i Bäcklösa

Under förutsättning av att Uppsala kommun beslutar om att satsa på spårväg, så måste Region Uppsala bygga en depå för spårvagnarna. Vid sitt möte fattade fastighets- och servicenämnden beslut om en lokalisering av en sådan depå. I första hand föreslås depån lokaliseras till Bäcklösa, del av fastighet Ultuna 2:1.

I andra hand föreslås lokaliseringen till Gottsunda, del av fastighet Ultuna 2:25. I tredje hand föreslås lokaliseringen till Sävja Västra Norra, del av fastighet Nåntuna 2:19.

Bakgrunden är att Uppsala Spårvägsprojekt under 2018 och 2019 har utrett nio lägen för en spårvagnsdepå som Uppsala kommun har anvisat. För projektets fortsatta arbete är det nödvändigt att fatta ett beslut om var spårvagnsdepån ska ligga. Av de tidigare nio förslagen till placering är det nu alltså tre som är fortsatt aktuella.

Fastighets- och servicenämnden har tidigare fattat beslut om att initiera en upphandling av konsulter, som ska arbeta med att projektera spårvagnsdepån.

Nämnden beslutade också vid sitt möte att uppmana Uppsala kommun att beakta framtida behov av vårdinrättningar, såsom sjukhus och vårdcentraler, i det fortsatta arbetet med fördjupad översiktsplan för sydöstra stadsdelarna i Uppsala.

Kartor som visar placeringarna av depåerna finns i handlingarna, som vanligt är dessa publicerade på Region Uppsalas webbplats. Detta under Demokrati och insyn, Politik, Fastighets- och servicenämnden, aktuellt datum.

9,9 miljoner kronor satsas på barnonkologen

På barnonkologen, ingång 95 A, bedrivs sjukvård för barn med blod- och tumörsjukdomar. Vid sitt möte beslutade nu fastighets- och servicenämnden att satsa 9,9 miljoner kronor på att på denna avdelning skapa två så kallade skyddsisoleringsrum. Detta innebär att barnonkologen kommer att kunna jobba även med stamcellstransplantationer av barn, och därmed vara ett av sex barnonkologiska centra i Sverige.

Tidigare har barn fått stamcellstransplantation antingen på vuxenhematologen (avdelning 50 C), på andra barnonkologiska centra – eller utomlands. Nu byggs istället tre av nuvarande tolv vårdrum om till två stycken större skyddsisoleringsrum, med sluss och nytt ventilationssystem på taket.

Behovsanalys, förstudie och programarbete har genomförts under åren 2018 till 2019, till en kostnad av drygt två miljoner kronor. Dagens beslut innebär att ytterligare cirka 9,9 miljoner kronor satsas på ett genomförande.

Enligt handlingarna i ärendet innebär detta inte bara en bättre arbetsmiljö och möjligheten att vara ett av sex barnonkologiska centra i Sverige. Därtill kommer att Akademiska sjukhuset kan sänka sina kostnader för köpt vård (en köpt stamcellstransplantation kostade år 2019 cirka 1,3 miljoner kronor), samt öka sina intäkter för riks- och regionvård. Detta då det föreligger en nationell bristsituation, och Akademiska sjukhusets skyddsisoleringsrum tros kunna nyttjas delvis även som en nationell resurs.

17,2 miljoner kronor för en säkrare hantering av formalin

Ämnet formalin (formaldehyd) är sedan den 1 januari 2016 klassat av Arbetsmiljöverket som en cancerogen, mutagen och reproduktionshämmande kemikalie. Samtidigt används ämnet i stor utsträckning inom klinisk patologi, vid Akademiska laboratoriet. Vid sitt möte beslutade nu fastighets- och servicenämnden att satsa cirka 17,2 miljoner kronor på åtgärder för en bättre och säkrare hantering av formalin.

Med dagens hantering av formalin uppfylls inte ställda krav. Hanteringen av formalin sker idag med hjälp av 10-litersdunkar i dragskåp. Det finns risk för spill och personalen riskerar att utsättas för kemikalierna. Mätningar av Länshälsan AB påvisar dessutom höga värden av formalin i luft. Det är enligt handlingarna i ärendet inte acceptabelt vare sig ur arbetsmiljöperspektiv, eller vad gäller risken för utsläpp till kommunalt avlopp.

Därför beslöt fastighets- och servicenämnden att satsa cirka 17,2 miljoner kronor på ett system där färsk formalin dras fram till tappkranar, samt ett slutet avloppssystem med tankar (för att säkerställa att formalin inte hamnar i den kommunala avloppsledningen).

Tidigare har Region Uppsala genomfört behovsanalys, förstudie och programarbete till en kostnad av cirka 1,9 miljoner kronor.