Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 26 maj 2020

Förstudie kring lokaler för tandvård genomförs

En kombinerad förstudie- och programfas för nya lokaler för käkkirurgi och specialisttandvård ska genomföras, till en kostnad av 270 000 kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte.

Det är käkkirurgen vid Akademiska sjukhuset och Folktandvården som önskar en gemensam lokal i anslutning till Folktandvårdens nuvarande lokaler på Västra Ågatan 14. Lokalbehovet bedöms vara cirka 1 000 kvadratmeter. Den aktuella fastigheten ägs av Uppsala Akademiförvaltning.

Region Uppsala upphandlar avfallsentreprenad

Region Uppsalas nuvarande avfallsentreprenad upphör den 30 september 2021. Därför beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte att initiera upphandlingen av en ny entreprenör.

Avtalsperioden är på 48 månader, med start den 1 oktober 2021, och med möjlighet till förlängning i ytterligare 24 månader. Uppdraget att upphandla ny entreprenör ska ske i samråd med inköps- och upphandlingsenheten vid Region Uppsalas regionkontor.

Upphandlingen gäller utrustning, hämtning och behandling av källsorterat avfall vid Region Uppsalas fastigheter. Men även en säkerhetsrådgivare, det behövs för alla aktörer som lämnar farligt gods för transport eller transporterar farligt gods.

Av konkurrensmässiga skäl delas upphandlingen in i fyra geografiska områden, där bland annat Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun är två av områdena. Värdet på upphandlingen beräknas uppgå till cirka 7 miljoner kronor per år.

Revisorer får svar om internkontroll

Region Uppsalas revisorer har granskat den interna kontrollen inom fastighets- och servicenämnden. Revisorernas slutsats är att den interna kontrollen på övergripande nivå i huvudsak är tillräcklig och ändamålsenlig. Däremot finns behov av att ytterligare fördjupa riskanalysarbetet, för att bättre fånga centrala risker inom nämndens ansvarsområden.

Nu har Region Uppsala svarat revisorerna, svaret klubbades av fastighets- och servicenämnden. Av svaret framgår bland annat att nämnden rekommenderar att regionkontoret vid Region Uppsala ombesörjer att förtroendevalda i styrelser/nämnder får en grundläggande utbildning i vad internkontroll innebär i praktiken.

Som vanligt kan svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats (detta under Demokrati och insyn, Politik, Fastighets- och servicenämnden samt aktuellt datum).

Konferensverksamhet rekommenderas i egen regi

Fastighet och service har låtit utreda driftformen för konferens- och hotellverksamheten på Wiks slott. Vid sitt sammanträde la nämnden utredningen till handlingarna, och lämnade över den till kulturnämnden för vidare handläggning.

Region Uppsala bedriver konferens- och hotellverksamhet i egen regi på Wiks slott med angränsande fastigheter såsom reception och konferensbyggnad, kök och matsal samt hotellbyggnader. Konferens- och hotellverksamheten har gått med förlust; för 2018 med -2,5 miljoner kronor och för 2019 med -0,7 miljoner kronor. Region Uppsala får enligt praxis inte marknadsföra Wiks slott, eftersom skattemedel inte ska konkurrera med privata alternativ.

Fastighet och service har därför låtit en extern aktör utreda passande driftform för konferens- och hotellverksamheten. I korthet är deras förslag att verksamheten bör vara kvar i egen regi. Enligt utredningen finns förutsättningar för Wiks slott att åtgärda det negativa rörelseresultatet genom ett antal initiativ. Fokus bör ligga på att reducera personalkostnaderna och att öka omsättningen genom att styra Region Uppsalas externa konferenser till egna lokaler.

Initiativ om meddelarskydd och tvätt besvarat

Lawrence Bishop (V) inkom i april med ett initiativärende, som bland annat tog sikte på att Region Uppsala borde skärpa kontrollen av en av sina leverantörer. Detta efter uppgifter i media om att tvätt- och textilföretaget Berendsen skulle fuska med tvätt av vagnar för transport av ren tvätt.

Av svaret framgår bland annat att Region Uppsala haft möte med företaget, och att företaget även skriftligen försäkrat att de inte efterforskar vem eller vilka i personalen som haft kontakt med media. Region Uppsala har också infört extra kontroller av osynlig kontaminering.

Lawrence Bishop hade även föreslagit att förvaltningsdirektören skulle få i uppdrag att utreda hur tvätteritjänster ska utföras framöver, inklusive en genomlysning av förutsättningarna för att driva det i egen regi. Av svaret framgår att det inte finns sådana planer, tvätt- och textilservice kräver egen tvättanläggning samt egen organisation och distribution. En uppbyggnad av sådan organisation och egen tvättanläggning är enligt svaret alltså inte aktuellt.