Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 29 april 2020

Tidplanen för nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset justeras

Vid dagens sammanträde fick fastighets- och servicenämnden information om den justerade tidplanen för det nya produktionsköket på Akademiska sjukhuset, och de ändringar som kommer ske med anledning av ett beslut från Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd.  

Enligt tidigare beslut skulle byggnadsarbetena starta sommaren 2019 och köket skulle vara i drift under andra kvartalet 2021. Nu kan byggstart dröja fram till vintern 2022. 

Detta beror på ett beslut om anstånd från Uppsala kommuns plan- och byggnadsnämnd som fattades den 23 april. Skälet till beslutet är att det i dagsläget finns ett pågående detaljplanarbete för den kommande spårvägen som kan påverka det nya produktionsköket. Plan- och byggnadsnämndens beslut om anstånd gäller upp till 2 år. Diskussioner mellan Uppsala kommun och Region Uppsala pågår för att kunna samordna båda projekten. En exakt tidpunkt för start av byggnadsarbetena för det nya produktionsköket kan idag inte anges. Givet de bestämmelser som finns i plan och bygglagen gällande anstånd kan byggstart alltså dröja fram till vintern 2022. 

Planeringsarbetet för anpassningar av avdelningsköken på Akademiska sjukhuset fortsätter under hösten 2020. Det planerade pilotförsöket av fleximatsystemet som skulle ha startat i april 2020, på fyra vårdavdelningar på Akademiska sjukhuset, är preliminärt flyttad till oktober 2020. Tidplanen för detta kan dock komma att justeras, beroende på utvecklingen av covid-19 och beslutet om anstånd. 

En ny leverantör som ska bedriva café i ingång 78 har upphandlats. Den nya leverantören kommer erbjuda lunch, fika och catering. Iordningställandet av alternativa lunchplatser på Akademiska sjukhuset under byggtiden skjuts fram. En granskning av hur Blå korsets lokaler kan användas fram till byggstart kommer att ske. Byggnationen av det nya ställverket, som ska försörja produktionsköket med el, löper på enligt plan och kommer vara färdigställt till slutet av 2020. 

Lokaler för Cosmos ska hyras i Gottsunda centrum

Förvaltningsdirektören för Fastighet och service får nu i uppdrag att hyra lokaler för Cosmos asyl- och integrationshälsa i Gottsunda centrum (en samlokalisering med vårdcentralen där), samt att återuppta förhandling med hyresvärden om bättre hyresvillkor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden.

Som tidigare rapporterats från vårdstyrelsen är planen att Cosmos flyttar till Gottsunda centrum, i samband med att de inte kan vara kvar i sina nuvarande lokaler på Märstagatan (fastighetsägaren där har meddelat att lokalerna ska användas för andra ändamål).

Lokalens storlek ligger på 327 kvadratmeter. Enligt handlingarna i ärendet anser Nära vård och hälsa att läget och lokalernas egenskaper är godtagbara. Fastighet och service bedömer å sin sida att lokalerna är ändamålsenliga sett till den kravspecifikation som finns.

Förstudie inleds kring nya lokaler för IT-verksamhet

Den 1 januari 2020 fördes viss IT-verksamhet inom Region Uppsala organisatoriskt till den del av Regionens verksamhet som heter Resurscentrum. Det rör sig om cirka 130 medarbetare som bland annat jobbar som IT- och supporttekniker, IT-projektledare med mera. De är idag lokaliserade till ingång 81 - 82 på Akademiska sjukhuset.

Dessa medarbetare ska i framtiden få nya lokaler, storleken på ytan beräknas enligt handlingarna i ärendet till 1 400 – 1 620 kvadratmeter.

Vid sitt möte beslutade nu fastighets- och servicenämnden att processen för inhyrning av en ny lokal för dessa verksamheter ska gå vidare till förstudie och så kallad programfas. Kostnaden beräknas till 350 000 kronor. I första hand ska möjligheterna att inrymma verksamheten i Region Uppsalas egenägda byggnader utredas.

Mer pengar till förstudie kring PCI-hus

Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att tilldela förstudien kring det så kallade PCI-huset ytterligare en miljon kronor. Den totala summan får då högst uppgå till 1,5 miljoner kronor.

PCI betyder Percutan Coronar Intervention, det är en verksamhet som öppnar upp förträngningar i blodkärl.