Uppsnabbat regionfullmäktige 22 april 2020

Nu har Region Uppsala en representationspolicy

Vid sitt möte klubbade regionfullmäktige en regionövergripande representationspolicy. Regiondirektören fick också i uppdrag att komplettera policyn med regler för Region Uppsalas representation.

Policyn är övergripande skriven. Den slår bland annat fast att representationen ska vara måttfull och kostnadsmedveten, och den som representerar ska tydligt dokumentera syftet och nyttan med representationen. Region Uppsala bekostar normalt inte alkohol – undantag kan beviljas av regionstyrelsens ordförande eller av regiondirektören.

Just på grund av att policyn är allmänt hållen ska regiondirektören komplettera den med mer detaljerade regler. 

Årsredovisning för 2019 godkänd

Region Uppsala gjorde under 2019 ett resultat på minus 80 miljoner kronor, enligt balanskravet. Det är 218 miljoner kronor sämre än det budgeterade överskottet på 138 miljoner kronor. Akademiska sjukhuset gjorde ett minusresultat på 543 miljoner kronor. Det framgår av årsredovisningen för 2019, som regionfullmäktige nu godkände.

Underskotten för sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen godkändes med uppdrag till respektive styrelse att fortsätta med arbetet för en ekonomi i balans.

Akademiska sjukhusets negativa resultat beror främst på resurs- och kapacitetsproblem inom sjukhuset som, trots kostnadsreducerande åtgärder, inte lyckats vända kostnadsutvecklingen under året. Det ansträngda vårdplatsläget och den underliggande bristen på sjuksköterskor påverkar såväl ekonomi som arbetsmiljö på ett påtagligt sätt.

Region Uppsalas revisorer riktade i sin revisionsberättelse stark kritik mot sjukhusstyrelsen för otillräcklig styrning och mot regionstyrelsen för passivitet i styrning och uppsikt över verksamheten vid Akademiska sjukhuset. Vad gäller Varuförsörjningsnämnden avstyrkte revisorerna ansvarsfrihet, då de inte ansåg att de bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredställande sätt.

Frågan om ansvarsfrihet för Varuförsörjningsnämnden kommer att behandlas separat av regionfullmäktige i juni.

Politiska sammanträden på distans tillåts i regionen

Politiska sammanträden på distans blir möjligt från och med i dag i Region Uppsala. Ett krav är att det finns tekniska förutsättningar för alla ledamöter att delta på lika villkor under sammanträdet.

Enligt en ny arbetsordning för regionfullmäktige samt ett nytt reglemente för nämnder och styrelser, så får nu sammanträden hållas på distans om det finns särskilda skäl.

I samband med utbrottet av covid-19 finns, enligt handlingarna, ett akut behov av att lösa närvaron i beslutsorgan i regionen utan att riskera onödig smittspridning. Flera villkor måste dock vara uppfyllda enligt beslutet som togs av regionfullmäktige idag: sammanträdet får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska också vara utformad så att inte obehöriga kan ta del av mötet. 

Avslag på motion om neutral klädkod

Simon Alm (-) har inkommit med en motion om att Region Uppsala borde införa en policy för ”en neutral personalklädkod som innefattar ett generellt förbud mot religiös eller politisk klädsel i Region Uppsalas alla verksamheter”. Vid sitt möte avslog regionfullmäktige denna motion.

Av tjänsteutlåtandet till ärendet framgår att ett sådant förbud i offentlig sektor torde utgöra diskriminering om det inte motiveras av avgörande yrkeskrav, som till exempel arbetsplatsens säkerhet.

Region Uppsalas anställda inom hälso- och sjukvård måste följa hygienföreskrifter, och busschaufförer är ålagda att bära uniform. Utöver det måste Region Uppsala dock ta hänsyn till att en offentlig aktör är skyldig att respektera de grundläggande fri- och rättigheterna som finns angivna i regeringsformen och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Enligt dessa är det ett centralt värde i en demokrati att människor får ge uttryck för sina religiösa eller politiska åsikter. Därför avslog regionfullmäktige motionen.

Simon Alm (-) och (SD) reserverade sig mot beslutet. 

Olistade får förslag på husläkare

Från och med 1 juni kommer vårdcentralerna själva kunna föreslå en husläkare till personer som ännu inte valt att lista sig hos en särskild läkare. Förändringen ska göra att patienterna får en bättre kontinuitet i vården och öka tryggheten.

Sedan 2009 har invånare i Region Uppsala fritt kunna välja vårdcentral, barnmorskemottagning och barnavårdscentral.

Den som inte väljer en vårdcentral aktivt blir automatiskt listad så nära bostaden som möjligt. Idag beslutade regionfullmäktige att den som ännu inte har valt en husläkare och tillhör en vårdcentral kan få ett förslag på en läkare som han eller hon kan listas hos.

I dagsläget har 23 procent av alla listade patienter i regionen valt en husläkare. Det ska fortfarande vara möjligt att tacka nej och välja en annan husläkare om man inte är nöjd med förslaget från vårdcentralen. Invånaren kan dessutom när som helst lista om sig hos en annan läkare antingen direkt via 1177 eller via husläkarkansliet.

Det finns ingen tidsbegränsning för när valet behöver genomföras för den som väljer att göra det. Däremot så finns det ett tak för varje husläkare. Om det överskrids så förslås precis som tidigare en annan husläkare och personen ställs i kö hos den läkare som är förstahandsvalet. 

Nya avgifter för intyg i Region Uppsala

Nu harmoniseras avgifterna för olika sorters intyg i hela Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Vid sitt möte klubbade regionfullmäktige de nya avgifterna.

Bakgrunden är att en arbetsgrupp sett över de avgifter som finns för olika sorters intyg i de sju regioner som ingår i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Syftet var att komma bort från olika sorters benämningar och olika prissättningar på samma sorts tjänst. I grund och botten har alla regioner hela tiden haft samma gruppering av intygen i enklare intyg, normalt intyg, omfattande intyg, körkortsintyg vid missbruk samt timtaxa.

I september 2019 rekommenderade Samverkansnämnden hos de medverkande regionerna att samtliga regioner skulle säga ja till gemensamma intygsnivåer, vilket regionfullmäktige nu alltså klubbade igenom.

Exempelvis höjs nu avgiften för ett enklare intyg i Region Uppsala från 406 kronor till 470 kronor. Samtliga nya avgifter finns i handlingarna publicerade på Region Uppsalas webbplats (detta under Demokrati och insyn, Politik, Regionfullmäktige och aktuellt datum).