IVO får svar om brist på material

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har initierat ett tillsynsärende efter händelsen med brist på sjukvårdsmaterial hösten 2019. Regionstyrelsen har tidigare svarat på frågor från IVO med anledning av detta, IVO har sedan återkommit med frågor om Region Uppsala vidtagit eller planerar att vidta några åtgärder med anledning av den utredning av händelsen som genomförts. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen det nya svaret till IVO.

Av svaret framgår bland annat att diskussioner med nationella myndigheter har inletts vad gäller ekonomiska resurser, läkemedelsförsörjning och varuförsörjning. Dessa sker inte minst mot bakgrund av den pågående pandemin och de behov som uppstått av gemensam varuförsörjning.

Regiondirektören fick i oktober 2019 ett uppdrag att bygga upp ett beredskapslager för förbrukningsartiklar, ett uppdrag som är pågående. Frågor som behandlas med anledning av det uppdraget är bland annat vilken lagertyp som bör byggas upp, försörjningens omfattning och uthållighet, och om lagret ska organiseras för fredstida förhållanden eller även för höjd beredskap och krig.

Regionfullmäktige beslutade också i juni 2020 att inte bevilja varuförsörjningsnämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.