Prognos på minus 502 miljoner kronor

Årets budgeterade resultat för Region Uppsala 2020 är 45 miljoner kronor. Det prognostiserade årsresultatet per juli, enligt balanskravet, uppgår dock till minus 502 miljoner kronor, vilket är 547 miljoner kronor sämre än budget. Jämfört med föregående prognos har årsprognosen däremot förbättrats med 308 miljoner kronor, detta då regionstyrelsens finansiella verksamhet förbättrat prognosen för pensionskostnader med 300 miljoner kronor. Av prognosen på minus 502 miljoner kronor uppgår effekten av covid-19 till cirka 417 miljoner kronor.

Osäkerheten är fortfarande stor när det gäller vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten, både på kort sikt och på lite längre sikt. Prognosen per juli bygger på att pandemin och det ansträngda läget pågår över sommaren med en avtrappning fram till slutet av augusti. Ytterligare prognosförändringar, utifrån hur läget förändras, kan därmed komma att ske.

Av månadsrapporten framgår också bland annat att andelen inhyrd personal (som del av lönekostnaderna) ligger på 2,35 procent till och med juli. Målet för oberoende av inhyrd personal 2020 är 2 procent. Prognosen för helåret 2020 är att målet inte kommer att nås.

Den totala sjukfrånvaron i förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid är 6,5 procent efter juli. Utfallet för samma period 2019 uppgick till 5,3 procent.

(S) och (V) yrkade på att regionstyrelsen skulle få en återrapportering av vilka effekter de beslut sjukhusstyrelsen fattat har fått och beräknas få, vilket avslogs med hänvisning till att detta redan redovisas i sjukhusstyrelsen. (S) och (V) reserverade sig mot detta.