Region Uppsala svarar om våld i nära relationer

Beredningen för demokrati, jämställdhet och integration har i en skrivelse till regionstyrelsen lyft vikten av arbetet med att hjälpa de som är utsatta för våld i nära relationer. Beredningen konstaterade att mycket redan görs, men att det finns ett antal områden där Region Uppsala kan göra mer. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen sitt svar till beredningen.

Regionstyrelsen instämmer i att den pågående pandemin innebär en ökad risk för våld i nära relationer och att Region Uppsala måste säkerställa att det finns kunskap och beredskap för ett ökat inflöde av utsatta individer. Regionstyrelsen instämmer också i att kompetenshöjande insatser, uppföljning av riktlinjer och ökad samordning är rätt väg att gå för att stärka arbetet.

Regiondirektören får nu i uppdrag att beakta förslagen och återkomma till regionstyrelsen i december med en redovisning av vilka av förslagen som regionen på kort sikt kan arbeta vidare med. Regiondirektören får också i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett närmare samarbete med aktörer från civilsamhället i syfte att stärka Region Uppsalas arbete inom området.