Revisorer får svar om ingång 100/101

Vid sitt möte klubbade regionstyrelsen ett svar till Region Uppsalas revisorer om det nya 100-huset, ingång 100/101. Bakgrunden är att Region Uppsalas revisorer har granskat uppförandet av och inflyttningen till det så kallade 100-huset vid Akademiska sjukhuset. Detta då investeringsbudgeten kraftigt överskreds och inflyttningen försenades.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsen och fastighets- och servicenämnden inte haft tillräcklig uppsikt över projektet 100-huset. Bristande struktur på uppföljningsparameterar och nyckeltal, samt inkonsekvent rapportering, har försvårat uppföljningen. Dock har beslutsunderlag och förutsättningarna för uppföljning förbättrats de senaste tre till fyra åren. Även ansvarsområden har förtydligats på politisk nivå och tjänstepersonnivå.

Region Uppsalas revisorer lämnade i sin granskning ett par rekommendationer. Regionstyrelsen bör göra en översyn med ett tydliggörande för vilka beslut som ska tas i vilket utskott och i vilken styrelse/nämnd. Region Uppsala svarar att en översyn av fastighetsinvesteringsprocessen pågår, och att en ny process ska fastställas av regionfullmäktige i februari 2021. Då ska revisorernas synpunkter vägas in.

Revisorerna rekommenderade också att regionstyrelsen verkar för att säkerställa en god psykosocial arbetsmiljö, där den visselblåsarfunktion som regionen ska införa görs känd för medarbetarna. Här svarar Region Uppsala att en informationskampanj kommer att genomföras i samband med införandet.