Uppsnabbat regionstyrelsen 19 maj 2020

Region Uppsalas forskningspris 2019 har delats ut

Region Uppsalas forskningspris för år 2019 tilldelas Håkan Ahlström, Rolf Larsson, Peter Nygren, Alkistis Skalkidou och Jenny Theorell-Haglöw. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte, de fem får nu 10 000 kronor vardera.

Håkan Ahlström, överläkare och professor, får priset för sin forskning om magnetresonanstomografi.

Rolf Larssonöverläkare och professor, får priset för sin förmåga att genomföra translationell cancerforskning, från preklinisk forskning till kliniska prövningar och klinisk rutin.

Peter Nygren, överläkare och professor, får priset för sin forskning om individanpassad och effektivare cancerbehandling, det som ofta benämns precisionsmedicin. 

Alkistis Skalkidou, överläkare och professor, får priset för sin forskning som spänner över epidemiologi, till genetik och epigenetik.

Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska och docent, får priset för sin lung-, allergi och sömnforskning vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Almi får drygt 1,9 miljoner kronor på grund av coronapandemin

Region Uppsala kommer att medfinansiera Almi Företagspartner Uppsala AB för extraordinära kostnader i samband med coronapandemin – detta med 1 960 000 kronor. Det beslutet fattade regionstyrelsen vid sitt möte.

Region Uppsala äger (49 procent) tillsammans med staten (51 procent) Almi Företagspartner Uppsala AB. I samband med coronapandemin har Almi Uppsala, enligt handlingarna i ärendet, behövt utöka sin mottagnings- och handläggningskapacitet. Detta för att så många företag som möjligt ska ges tillfälle att ansöka om så kallade brygglån, som tas från statens inbetalning av 3 miljarder kronor i Almis nationella lånefond.

De senaste veckorna har Almi Uppsala hanterat låneansökningar som motsvarar en normal årsvolym. För att klara av detta har bolaget behövt anställa fler rådgivare. Detta är bakgrunden till regionstyrelsens beslut.

Initiativ om mäns våld mot kvinnor fick svar

Vid regionstyrelsens möte i april inkom Vivianne Macdisi (S) och Helena Proos (S) med ett initiativ om att regiondirektören skulle få i uppdrag, med anledning av coronapandemin, att bland annat ta fram en plan för hur Region Uppsala kan stärka sitt arbete för att förebygga mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat förtryck.

I svaret finns en genomgång av de insatser som görs redan idag, bland annat genom NCK (Nationellt centrum för kvinnofrid) vid Akademiska sjukhuset.

Mot bakgrund av den genomgången görs bedömningen att Region Uppsala redan bedriver ett aktivt arbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Befintliga strukturer för samverkan bedöms som ändamålsenliga och arbetet är väl förankrat i bland annat Region Uppsalas RUS (Regional utvecklingsstrategi). Enligt tjänsteutlåtandet finns därför ingen orsak att upprätta en särskild plan på grund av coronapandemin.

(S) och (V) reserverade sig mot beslutet.