Uppsnabbat regionstyrelsen 3 mars 2020

Region Uppsala söker pengar från Tillväxtverket

Region Uppsala kommer att söka pengar från Tillväxtverkets utlysning Vägar till hållbar utveckling. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är, enligt handlingarna i ärendet, att Tillväxtverket har ett särskilt regeringsuppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling i det regionala tillväxtarbetet. Minst 89 miljoner kronor ska fördelas till insatser som främjar arbetet med ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling.

En kommande utlysning under perioden 9 mars till 25 mars ger nu regionerna möjlighet att söka 3,4 miljoner till 4,5 miljoner kronor under tre års tid, för att stärka regionens arbete med hållbar utveckling i det regionala tillväxtarbetet. Region Uppsala kommer att vara med och söka 4,5 miljoner kronor. Under förutsättning av att pengar beviljas ska arbetet ske under åren 2020 - 2022.

Region Uppsala har genomfört en behovsinventering, vilken nu lades yill handlingarna, och kommer bland annat att söka pengar för metodarbete för hållbar utveckling genom bland annat hållbarhetsanalyser inför större beslut.

Region Uppsala har genomlyst vårdvalen

Regionfullmäktige beslutade i februari 2019 att ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för en långsiktigt hållbar ekonomi. Samtidigt beslutade fullmäktige att det ska göras en utvärdering av vårdvalen, dels utifrån kostnadsperspektivet, dels utifrån vårdvalens förmåga att leverera vård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens prioriteringar.

Vårdval, eller valfrihetssystem, innebär i korthet att den vårdgivare som kvalificerar sig genom att uppfylla en rad krav också har rätt att etablera en mottagning, genom avtal med Region Uppsala.

Regionstyrelsen lade nu rapporten Genomlysning vårdval till handlingarna, och anmälde ärendet till regionfullmäktige.

Av rapporten framgår bland annat att vårdvalen innebär en ökad valfrihet för patienterna, men en minskad kontroll över kostnaderna för Region Uppsala, jämfört med offentliga upphandlingar enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Som vanligt finns rapporten i sin helhet publicerad på Region Uppsalas webbplats. Detta under Demokrati och insyn, Politik, Regionstyrelsen och aktuellt datum.

(V) och (S) yrkade på återremiss, vilket röstades ned. (V) reserverade sig mot beslutet. I andra hand hade (S) vissa yrkanden på hur regionfullmäktige skulle hantera ärendet. Även detta röstades ned, vilket (S) och (V) reserverade sig mot. 

Epidemiberedskapsplan antagen

Vid sitt möte informerades regionstyrelsen om att en ny epidemiberedskapsplan för Region Uppsala har antagits genom ett ordförandebeslut.

Planen beskriver hur länets smittskyddsverksamhet och hälso- och sjukvård ska organiseras och ledas vid utbrott av smittsamma sjukdomar och epidemier.

En bärande tanke i planen är att vid ett större utbrott ska resurser kunna samordnas i enlighet med Region Uppsalas krisberedskapsplan, vilket ger möjlighet att ställa hela regionens sjukvårdsorganisation under en gemensam ledning.