Uppsnabbat regionstyrelsen 31 mars 2020

Prognostiserat årsresultat på minus 324 miljoner kronor

Årets budgeterade resultat för Region Uppsala 2020 är 45 miljoner kronor. Det prognostiserade årsresultatet per februari, enligt balanskravet, uppvisar dock ett negativt resultat på minus 324 miljoner kronor.  

Försämringen ligger framför allt inom sjukhusstyrelsens verksamhet där Akademiska sjukhuset kraftigt reviderar ner sin årsprognos till minus 627 miljoner kronor, vilket är 423 miljoner kronor sämre än budget. De åtgärder som sjukhuset har vidtagit i slutet av 2019 för att dämpa kostnadsutvecklingen, samt de ytterligare beslut som tagits i samband med budget 2020 har inte givit någon synbar effekt ännu. För att öka möjligheterna att minska den negativa prognosen krävs det ytterligare åtgärder för sjukhuset.

Sjukhusstyrelsens egen verksamhet försämrar även de sin årsprognos, detta med 20 miljoner kronor. Kostnader för öppen specialistvård utanför Uppsala län fortsätter att öka. Även inom vårdstyrelsens verksamhet försämras årsprognosen, då Nära vård och hälsa försämrar sitt prognostiserade resultat med 9 miljoner kronor. Där är vårdvalet orsaken till försämringen av årsprognosen. 

Den finansiella verksamheten inom regionstyrelsen förbättrar dock årsprognosen med 79 miljoner kronor, detta tack vare högre intäkter för statsbidrag för läkemedelsförmånen samt högre intäkter inom kostnadsutjämningen.

I samband med att månadsrapporten presenterades för regionstyrelsen fick regiondirektören ett nytt uppdrag. I enlighet med regionplan och budget 2020 ska regiondirektören identifiera verksamheter som kan övergå från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen (detta i enlighet med arbetet för Effektiv och nära vård, som bland annat innebär en mindre sjukhustung vård). Detta ska återrapporteras senast i september. 

Regiondirektören ska också i samband med månadsrapporterna redovisa verkställigheten av de beslut som har tagits när det gäller effektiviseringsåtgärder inom Akademiska sjukhuset.  

(V) kommer att lämna ett särskilt yttrande.

Region Uppsala medfinansierar Smart Tillväxt 2021 - 2023

Almi företagspartner Uppsala AB, och de fyra andra regionala Almi-bolagen inom Östra Mellansverige (ÖMS), söker pengar från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Pengarna ska gå till en förlängning av projektet Smart Tillväxt. Då ERUF bara finansierar 50 procent av projekt krävs medfinansiering. 

Vid sitt möte beslutade nu regionstyrelsen att Region Uppsala kommer att vara med och medfinansiera projektet, om ERUF väljer att satsa på det. Region Uppsala skjuter till cirka 3,1 miljoner kronor för åren 2021 – 2023. 

Projektet är en förlängning av det pågående projekt Smart Tillväxt 2018 – 2020. Förlängningens övergripande mål är att ta tillvara, stödja samt utveckla regionens små och medelstora företag med tillväxtpotential, eller behov av förnyelse. 

Initiativ om pilotprojekt i Knivsta avslogs

Helena Proos (S) och Vivianne Macdisi (S) inkom i januari med ett initiativärende till regionstyrelsen om att ett pilotprojekt för omställning av barn- och ungas psykiska hälsa borde initieras under 2020. Detta utifrån rapporten Barn och ungas psykiska hälsa, pilotprojektet borde initieras i Knivsta kommun.

Enligt svaret har regionstyrelsen utifrån rapporten beslutat om aktiviteter för 2019 och 2020. Ett antal av de beslutade aktiviteterna berör dialog och samverkan med kommunerna i länet. Efter dialog i olika forum med politiker och tjänstemän i Knivsta kommun framstår Knivsta kommun som en av de kommuner som bör prioriteras under 2020. Fortsatta möten med Knivsta kommun kommer därför att föras under våren 2020.

Med det svaret ansågs initiativet besvarat, varför initiavet avslogs. (S) och (V) reserverade sig mot detta.

Fler ska få tillgång till psykologisk behandling

Olika åtgärder för att förbättra vuxnas psykiska hälsa ska genomföras i Region Uppsala. Det beslutade regionstyrelsen idag. Genom att arbeta på ett nytt sätt ska fler än idag få tillgång till vård och fler med psykisk ohälsa ska få stöd i tid.

Region Uppsala har ett uppdrag att förbättra vårdkedjan när det gäller psykisk hälsa för att öka tillgängligheten till vård för vuxna. I en slutrapport som lämnats av regiondirektören lyfts nio olika åtgärder fram som ska prägla arbetet de närmaste tio åren.

Dessa ska svara upp mot de behov som finns och bidra med utveckling av förebyggande och främjande insatser hos olika grupper med psykisk ohälsa över 18 år. Åtgärderna är en fortsättning på den strategi som regionen tidigare tagit fram för barn och unga.

Ett prioriterat område är att utveckla tillgången till en effektiv och nära psykologisk behandling för personer som lider av lätta och medelsvåra depressions- eller ångesttillstånd. I dagsläget nås endast cirka 10 procent av länets invånare som lider av detta, av psykologisk behandling. Målet är att nå upp till 50 procent av alla drabbade på sikt. 

Modellen för att ge rätt stöd på rätt behovsnivå har använts i bland annat England, Norge och på Nya Zeeland och innebär inte att befintliga resurser ska öka utan att de ska användas bättre. Grunden är att allt arbete kring patienten följer ett noggrant utarbetat system. 

Under 2020 ska en uppstart av denna rekommendation genomföras inom ramen för KBT på nätet-projektet för att sedan utvecklas vidare.

En annan åtgärd är att öka stödet från specialistpsykiatrin till primärvården. Genom rådgivning ska övergången till en utökad psykologisk behandling ute i regionen underlättas. En handlingsplan för hur detta ska ske tas fram senast sista maj.

Region Uppsala ska också förstärka arbetet med att förhindra suicid och kommer ta fram en ny strategi och handlingsplan för detta. Kunskapen kring behoven hos utsatta grupper ska också öka liksom inflytandet från olika patientgrupper och brukare.

Regionstyrelsen beslutar om reform av arbetsgivararbetet

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att ställa sig bakom rapporten från utredningsuppdraget Region Uppsalas viktigaste resurs. Regiondirektören fick i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att verkställa reformen Attraktiv och modern arbetsgivare. Planen ska återrapporteras till regionstyrelsen i september 2020. 

Uppdragen till regiondirektören inkluderar också att under 2020 påbörja arbetet med att förbättra chefers möjlighet att vara chefer, att under 2020 utveckla och anpassa Akademiska sjukhusets kompetensmodell för sjuksköterskor till hela regionens sjukvårdsverksamheter, samt att under 2020 införa en ny sammanhållen utbildningsorganisation för regionens sjukvårdsverksamheter. 

Bakgrunden till de nya uppdragen är att regionstyrelsen under 2019 tillsatte en utredning, Region Uppsalas viktigaste resurs, för att ta ett samlat grepp kring frågan hur Region Uppsala kan förbättra sig som arbetsgivare. Det hela resulterade i 13 olika utredningar som därefter har sammanställts. 

Ett antal gemensamma nämnare har framkommit och dessa har sedan grupperats inom ett antal olika områden, med potential till förbättring. Under Chef, ledarskap och medarbetarskap listas exempelvis att chefer måste ges bättre förutsättningar för att vara chefer, samt att Region Uppsala behöver ett tydligt och konkurrenskraftigt medarbetarerbjudande (inklusive förmåner). 

Under Digitalisering listas bland annat att dagens IT-system är dysfunktionella och för många. Under Kompetens och utbildning listas bland annat att Region Uppsala behöver bli bättre på att skapa möjligheter till kompetensutveckling, exempelvis genom framtagande av kompetenstrappor eller motsvarande. 

Hela rapporten finns som vanligt publicerad på Region Uppsalas webbplats. Detta under Demokrati och insyn, Politik, Regionstyrelsen och aktuellt datum. 

(V) yrkade bland annat på att regiondirektören skulle få i uppdrag att ta fram en utbildningsstrategi för antagande i regionfullmäktige senast under 2021. Detta avslogs, vilket (V) reserverade sig mot. 

Modell för samverkan med idéburen sektor antagen

Nu har Region Uppsala antagit en modell för samverkan med idéburen sektor, samt riktlinjer för dessa överenskommelser. Regionstyrelsen beslutade också att ge regiondirektören i uppdrag att senast i juni 2020, utifrån dessa riktlinjer, föreslå vilka organisationer som kan vara aktuella för överenskommelser under 2021. 

Idéburen sektor innebär organisationer i civilsamhället så som folkrörelser, föreningsliv, idéburna organisationer, sociala företag och kooperativ. Region Uppsala har idag ett antal avtal med den sortens organisationer, exempelvis Röda korset med flera. 

En viktig utgångspunkt i riktlinjerna är de bestämmelser som finns för att stärka den demokratiska aspekten. Enligt riktlinjerna får bidrag inte lämnas till en organisation om denna eller någon av dess företrädare (inom ramen för organisationen):

  • Utövar våld, tvång eller hot eller på annat sätt otillbörligt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter
  • Diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde
  • Rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i punkt 1 eller 2 eller slutligen:
  • Motarbetar det demokratiska styrelseskicket 

 

Lösningar för monitorering hemma upphandlas

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att initiera en upphandling av vad som kallas för hemmonitoreringslösningar. 

Slutrapporten för Effektiv och nära vård 2030 rekommenderade att en säker hemmonitorering för egenvård bör erbjudas till patienter som lever med kronisk sjukdom. Det finns, enligt tjänsteutlåtandet, ett stort utbud av digitala lösningar för att mäta sitt hälsotillstånd. Men dessa är inte ändamålsenliga för hemmonitorering av en större mängd patienter med komplexa tillstånd. Region Uppsala har inte heller någon teknik för att föra över denna information på ett säkert sätt till sjukvården.

En regionövergripande hemmonitorering kräver en lösning som uppfyller kraven på informationssäkerhet, och som kan följa flera patienter med komplexa tillstånd samtidigt och med hjälp av mätdata från flera olika sensorer hos patienten. 

Upphandlingen som nu ska genomföras omfattar en mjukvarulösning som ger vårdpersonalen ett arbetsstöd för att följa mätningar på distans, sensorer som placeras hos patienterna, logistikhantering och supportfunktion till både patienter och medarbetare inom Region Uppsala. 

Baserat på en abonnemangskostnad på 1000 – 3000 kronor per patient och månad skulle en sådan lösning med hemmonitorering kunna kosta mellan 6 och 18 miljoner kronor, utifrån ett exempel med 500 anslutna patienter. 

Verktyg för anamnes och triagering upphandlas

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att även upphandla ett verktyg för anamnes och triagering. 

Anamnes kan enkelt sätt beskrivas som en sammanställning av information från en patient, som hjälper vårdpersonal med diagnostik och vård av patienten. Triage är en process för att sortera och prioritera patienter, baserat på deras anamnes. 

I samband med att patienter tar kontakt med sjukvården kan ett digitalt system för anamnesupptagning och triagering, enligt tjänsteutlåtandet, vara en bra guide till rätt vårdnivå och skapa förutsättningar för en mer tillgänglig och patientsäker vårdkontakt. 

Värdet för upphandlingen beräknas för Region Uppsala att uppgå till maximalt 12 miljoner kronor per år. Kostnaderna för år 2020 finns avsatta via statsbidrag.

Goda resultat i Region Uppsalas miljöredovisning

Region Uppsalas miljöredovisning för år 2019 presenterades för regionstyrelsen under tisdagen. Årets rapport visar liksom föregående år goda resultat. 21 mål går åt rätt håll och är i några fall redan uppnådda, åtta mål går åt rätt håll men för långsamt. Tre mål uppnås inte.

Exempelvis har energianvändningen per kvadratmeter minskat med 6,5 procent under år 2019, vilket är drygt hälften av den målsättning som finns fram till och med 2022 på bara ett år. 

Andra exempel på goda nyheter är att koldioxidutsläppen från sjukresor har minskat jämfört med föregående år, samt att andelen miljömärkta textilier redan har uppnått de mål som sattes upp för år 2022. Även i år ser det också bra ut bland annat vad gäller farliga kemikalier och ekologiska livsmedel.

Sedan år 2010 har Region Uppsala minskat sin uppmätta klimatpåverkan med 56 procent.

Tre av Region Uppsalas uppsatta mål går åt fel håll. Det gäller minskad användning av förbrukningsvaror på minskningslistan, andelen materialåtervunnet avfall och den totala mängden avfall. Som vanligt är sambanden rätt komplexa, vilket framgår av rapporten. Vad gäller mängden materialåtervunnet avfall så minskar mängden returpapper och tidningar på grund av digitaliseringen. Något i grund och botten positivt, som dock leder till en minskad återvinningsvolym.