Uppsnabbat regionstyrelsen den 20 oktober

Prognos på minus 205 miljoner kronor

Det prognostiserade årsresultatet för Region Uppsala efter september månad, enligt balanskravet, uppgår till minus 205 miljoner kronor. Detta är 250 miljoner kronor sämre än budget, och en försämring på 60 miljoner kronor jämfört med föregående månad. Detta beror främst på lägre skatteintäkter än budgeterat, efter en ny skatteprognos. Av prognosen på minus 205 miljoner kronor uppgår effekten av covid-19 till cirka minus 232 miljoner kronor.

Det finns fortfarande betydande osäkerheter kring vilka effekter coronapandemin kommer att ha på verksamheten, både på kort och lite längre sikt. Det finns även en osäkerhet kring hur mycket statsbidrag Region Uppsala kommer att få kopplat till covid-19. Ytterligare prognosförändringar kan därför komma att ske.

Region Uppsala förskotterar för Hargs hamn

Region Uppsala förskotterar 13,5 miljoner kronor till nationell plan som Trafikverket ansvarar för, pengarna är avsedda för farledsfördjupning i Hargs hamn. 

Åtgärden ingår i nationell plan för transportsystemet 2018 - 2029, med planerad start år 2020. Totalkostnaden är 85 miljoner kronor enligt plan. Trafikverkets del av kostnaderna är 67 miljoner kronor. Anledningen till förskotteringen är att Trafikverkets finanser är tungt belastade år 2020 och åtgärden har blivit dyrare än beräknat. Samtidigt måste muddringen färdigställas innan miljödomen upphör att gälla, varför Region Uppsala nu alltså förskotterade 13,5 miljoner kronor. 

Revisorer får svar om krisberedskap

Region Uppsalas revisorer har granskat Region Uppsalas arbete med krisberedskap, och kommit med ett antal rekommendationer kring hur verksamheten kan förbättras. Vid sitt möte klubbade nu regionstyrelsen svaret till revisorerna.

Revisorernas övergripande bedömning är att Region Uppsala inte bedriver ett ändamålsenligt arbete med att säkerställa och förbättra Region Uppsalas krisberedskap. Regionrevisorerna bedömer att det krävs förbättringar för att konkretisera krisberedskapen i en tydlig ansvarsfördelning.

Regionstyrelsen instämmer i ett flertal av rekommendationerna och redovisar också ett antal åtgärdsförslag för förbättring. Bland annat kommer regionstyrelsen och andra berörda att utbildas i säkerhetsskydd, så att de ska kunna få tillgång till Region Uppsalas risk och sårbarhetsanalys.

Det pågår även en extern oberoende utredning av Region Uppsalas hantering av covid-19. Utredningen kommer att beröra bland annat regional särskild sjukvårdsledning och dess gränssnitt mot övriga aktörer i krishanteringssystemet. Även denna utredning ska mynna ut i ett antal rekommendationer.

Bland andra förslag på åtgärder från Region Uppsala finns att föra in informationssäkerhet i Region Uppsalas säkerhetsledningssystem, att uppdatera riktlinjer för informationssäkerhet och att skapa en utbildning för de anställda på området. För att öka redundansen och uthålligheten föreslås också att Region Uppsala ska utöka antalet stabsfunktioner, tex stabschefer, beslutsfattare och Tjänsteperson i beredskap (TIB).         

Samariterhemmet ska utvecklas till Uppsalas första vårdcentrum

I september var det Tierps tur, idag tog regionstyrelsen beslutet att ge regiondirektören i uppdrag att initiera ett genomförande av ett vårdcentrum under 2021 även i centrala Uppsala. I Uppsala blir Samariterhemmet först ut, dock utan några närvårdsplatser som samlokaliseras med vårdcentralen till att börja med.

Ett vårdcentrum är en slags utvecklad vårdcentral, en geografisk nod med hälsocentral, närvårdsavdelning, jourmottagning, geriatrik, mobila närvårdsteam och ett förstärkt hälsouppdrag där region, kommun och andra aktörer i området arbetar för att förbättra hälsan hos invånarna. Även olika kommunala verksamheter som korttidsplatser och hälso- och sjukvård i hemmet kan ingå i ett vårdcentrum. Även psykiatri och barnmedicin ska ingå i ett vårdcentrum.

Dock kommer Region Uppsala inte att etablera några närvårdsplatser på Samariterhemmet. Här får regiondirektören istället uppdraget att fortsätta att utreda en lokalisering. En slutrapport i frågan ska lämnas till regionstyrelsen i mars 2022.

Bakgrunden till detta är att Fastighet och service inom ramen för en förenklad förstudie konstaterat att det inte går att lokalisera cirka 40 närvårdsplatser till Samariterhemmet, vilket är det behov som bedöms finnas. Det skulle gå att lokalisera cirka 32 platser, dessa skulle då vara fördelade på två olika plan och kräva omfattande ombyggnationer och installation av ett sprinklersystem till en hög kostnad. Att hyresavtalet löper ut 2030 innebär också att avskrivningstiden för projektet blir kort, vilket ytterligare höjer kostnaden per kvadratmeter.

Istället för att placera närvårdsplatserna vid Samariterhemmet så kommer region Uppsala att studera andra alternativ. Det kan handla om att utöka platserna på Kronparken, skapa nya platser vid Kungsgärdet och se över befintliga lokaler på Akademiska sjukhuset. Men också att undersöka möjligheterna om det finns andra aktörer som kan tillhandahålla närvårdsplatser eller lämpliga lokaler.

Är en utökning inte möjlig på så vis så kommer arbetet med dessa närvårdsplatser att inkluderas i arbetet med vårdcentrum på längre sikt i Uppsala. I dagens beslut i regionstyrelsen ingick även att regiondirektören fick i uppdrag att beställa en behovsanalys och en förstudie för vårdcentrum Kungsgärdet. Befintliga närvårdsplatser i Kronparken ingår organisatoriskt i vårdcentrum Samariterhemmet.

Det beslut som nu klubbades innehåller också många andra delar som hör till ett vårdcentrum, som ett bättre omhändertagande av äldre genom teamsamverkan mellan vårdcentraler och hälso- och sjukvård i hemmet. Därtill ett bättre omhändertagande av barn genom samverkan mellan vårdcentraler och barnmedicin, och ett bättre omhändertagande av vuxna med psykisk ohälsa genom konsultativt stöd från psykiatrin. Samt ett bättre omhändertagande av barn och unga med psykisk ohälsa (eller som riskerar psykisk ohälsa) genom förebyggande och tidiga insatser.

(S) och (V) yrkade på delvis andra formuleringar i beslutet, och reserverade sig mot beslutet i den delen.

Region Uppsala positiv till vattenförsörjningsplan

Region Uppsala har fått yttra sig över Länsstyrelsen i Uppsala läns Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län. Region Uppsala konstaterar att hållbar vattenförsörjning är en väldigt viktig förutsättning både för ett gott liv, och för en väl fungerande hälso- och sjukvård, och är därför i grunden mycket positiv till framtagandet av planen.

Några synpunkter kommer dock Region Uppsala med. Bland annat vad gäller råvattenkontrollen – här tycker Region Uppsala att man bör införa screening även för läkemedelssubstanser, minst de ämnen som omfattas av EU:s bevakningslista för läkemedelsrester i miljön.

Ett annat påpekande är att det är mycket bra att samtliga kommuner tar fram nödvattenplaner, här vill Region Uppsala både bli informerade och ha möjlighet att lämna synpunkter (detta då vårdverksamhet kan drabbas hårt vid en krissituation).

Projekt med självreglerande byggnader får stöd

Region Uppsalas förvaltning Fastighet och service beviljas medfinansiering med 850 000 kronor för sitt projekt STUNSnet, där artificiell intelligens (AI) används för att byggnader ska kunna bli självreglerande. Detta efter beslut av regionstyrelsen.

Projektet ska utveckla en mjukvara som tar in signaler från en fastighet (så som temperatur, tryck och väder), analyserar dessa och sedan automatiskt justerar fastighetens teknik efter de rådande omständigheterna. Mjukvaran ska lära sig fastigheten och verka förutspående, på såt sätt är tanken att det ska leda till minskad energianvändning.

Projektet ägs av Region Uppsalas förvaltning Fastighet och service, och leds av STUNS energi. Fastighet och service satsar också 850 000 kronor, de medel som regionstyrelsen nu beslutade om kommer från regionala tillväxtanslag (så kallade 1:1-medel).    

(SD) och Simon Alm (-) yrkade på avslag, och reserverade sig mot beslutet.      

Region Uppsala antog hållbarhetslöften

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att anta hållbarhetslöften i enlighet med Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald.

Det är Länsstyrelsen i Uppsala län som har fastställt färdplanen. Åtgärdsprogrammets syfte är att samla prioriterade åtgärder för arbetet med ekosystem och biologisk mångfald i länet, och att öka takten på åtgärderna i enlighet med bland annat de globala målen i Agenda 2030.

Genomförandeperioden är 2020 - 2023, och de löften som berör Region Uppsala handlar bland annat om att värna biologisk mångfald och hållbara livsmiljöer i samband med upphandling och Region Uppsalas fastighetsbestånd.