Region Uppsala positiv till vattenförsörjningsplan

Region Uppsala har fått yttra sig över Länsstyrelsen i Uppsala läns Regional vattenförsörjningsplan för Uppsala län. Region Uppsala konstaterar att hållbar vattenförsörjning är en väldigt viktig förutsättning både för ett gott liv, och för en väl fungerande hälso- och sjukvård, och är därför i grunden mycket positiv till framtagandet av planen.

Några synpunkter kommer dock Region Uppsala med. Bland annat vad gäller råvattenkontrollen – här tycker Region Uppsala att man bör införa screening även för läkemedelssubstanser, minst de ämnen som omfattas av EU:s bevakningslista för läkemedelsrester i miljön.

Ett annat påpekande är att det är mycket bra att samtliga kommuner tar fram nödvattenplaner, här vill Region Uppsala både bli informerade och ha möjlighet att lämna synpunkter (detta då vårdverksamhet kan drabbas hårt vid en krissituation).