Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 15 juni 2020

Minusresultat på nästan 1,1 miljarder kronor

Sjukhusstyrelsens totala verksamhet lämnar en årsprognos efter maj månad om minus 1 094 miljoner kronor. Det är en försämring med 60 miljoner kronor sedan april månads utgång, och 890 miljoner kronor sämre än beslutad budget som är på minus 204 miljoner kronor.

Akademiska sjukhuset försämrar sin årsprognos till minus 1 051 miljoner kronor. Det är främst minskade intäkter och uteblivna riks- och regionintäkter till följd av covid-19 som utgör försämringen.

Årsprognosen efter maj månad för sjukhusstyrelsens egen verksamhet ligger kvar på minus 32 miljoner kronor. Resultatet i perioden för Lasarettet i Enköping är minus 8,4 miljoner kronor, en försämring med 2 miljoner kronor jämfört med föregående månad.

Sjukhusdirektören för Lasarettet i Enköping fick i uppdrag att återkomma med en analys av personalutvecklingen och hur produktiviteten har ändrats sedan 2018 fram till idag, samt komma med förslag på åtgärder för en ekonomi i balans till i september.

Revisorer får svar om nettokostnadsutvecklingen

Vid sitt möte klubbade sjukhusstyrelsen ett svar till Region Uppsalas revisorer, om regionens nettokostnadsutveckling. Bakgrunden är att Region Uppsalas revisorer, genom KPMG, har granskat regionens nettokostnadsutveckling. Syftet med granskningen är att se om regionens styrning och kontroll är tillräcklig. Granskningen avser sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen, de övergripande analyserna gäller regionen som helhet.

Den övergripande slutsatsen från revisorerna är att det pågår ett arbete med beslutade åtgärder för att uppnå en ekonomi i balans, men de ekonomiska effekterna av beslutade åtgärder under 2019 har uteblivit.

En rekommendation från revisorerna är att fortsätta att fokusera på ett systematiskt förändringsarbete för en ekonomi i balans. Något Region Uppsala ställer sig bakom i sitt svar. Svaret berör bland annat ett pågående projekt som översiktligt ska kartlägga behoven inom produktionen (genom att analysera vårdbehovet), och översiktligt specificera vilka av dagens verksamheter som kan föras över till annan förvaltning. Projektet ska även ta fram förslag kring vilka av sjukhusets verksamheter som kan fasas ut, där samma vård kan köpas av andra vårdgivare (offentliga eller privata), till lägre kostnad men med samma kvalitet.

Som vanligt kan både revisorsrapporten och svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats (detta under Demokrati och insyn, Politik, Sjukhusstyrelsen och dagens datum).

Uppdrag ges med anledning av IVO:s inspektioner av Akutmottagningen

Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på tidsplan och kostnadskalkyl för att göra en genomlysning av befintligt kvalitetsledningsarbete på Akademiska sjukhusets Akutmottagning. Medan sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset får i uppdrag att se över möjligheterna till att separera vårdflödena dygnet runt för akuta patienter med smittsamma sjukdomar. Uppdragen ska redovisas i september. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är de inspektioner som IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har genomfört på Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset vid ett flertal tillfällen under åren 2014 – 2020, senast i oktober 2019 och februari 2020. Inspektionerna har lett till allvarlig kritik av verksamheten. Bland annat har IVO har slagit ner på att patienter med störst behov av hälso- och sjukvård inte har fått företräde, att patienter inte har fått övervakning i den utsträckning som varit medicinskt motiverat samt att patienter har utsatts för risk att smittas av andra patienter.

Nya uppdrag för en ekonomi i balans

Vid sjukhusstyrelsens sammanträde fick styrelsen information om utvecklingen, vad gäller planen för att Akademiska sjukhuset ska nå en ekonomi i balans på tre års tid. Därtill togs en serie beslut i ärendet.

Till dessa hör att sjukhusdirektören fick i uppdrag att till sammanträdet i augusti få fram minst 10 konkreta förslag på uppdrag eller subspecialiteter som kan utföras av andra vårdgivare till lägre kostnad med samma kvalitet. Samt att till sammanträdet i augusti få fram konkreta exempel på uppdrag som kan föras över till Lasarettet i Enköping.

Vidare ska det till samma sammanträde redovisas hur långt arbetet kommit vad gäller produktionsöverenskommelsen inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Samt en plan för när alla personalkategorier kan schemaläggas samplanerat.

Dessutom ska det tas fram 3 enkla och relevanta nyckeltal för produktivitet inom respektive enhet, avdelning och verksamhetsområde. Även detta till sammanträdet i augusti. Exempel på nyckeltal kan enligt handlingarna i ärendet vara medelvårdstid, beläggningsgrad, arbetade timmar per vårddygn och antal läkarbesök.