Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 20 april 2020

Årsprognos om minus 652 miljoner kronor

Sjukhusstyrelsen, inklusive dess förvaltningar Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, lämnar en årsprognos efter mars månad på minus 652 miljoner kronor.

Det är en försämring med fem miljoner kronor sedan förra månaden, då Lasarettet i Enköping försämrat sin prognos. Anledningen är lägre produktion och lägre intäkter (men även höga personalkostnader). Arbetet med covid-19 påverkar ekonomi, tillgänglighet och produktion.

Prognosen för mars månad är dock mycket osäker, då arbetet med covid-19 kommer att få stor kommande betydelse vad gäller Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping.

Käk-kirurgen har behov av nya lokaler

Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset får i uppdrag att beställa en kombinerad förstudie och programarbete för inhyrning av nya lokaler för käkkirurgi i Uppsala. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är, enligt handlingar i ärendet, att det finns ett behov av att hyra lokaler för den del av käkkirurgi som kan placeras utanför sjukhusområdet. Idag bedrivs verksamheten i lokaler med problematik kring inomhusmiljön vilket leder till arbetsmiljöproblem, det finns dessutom ett rivningsbeslut för dessa lokaler. Det finns också synergieffekter med att förlägga verksamheten så att den kan dela lokaler med Folktandvårdens specialisttandvård.

Enligt tjänsteutlåtandet kan lokalen vara cirka 1 000 kvadratmeter stor, varav käkkirurgin preliminärt beräknas kunna nyttja 60 – 70 procent av ytan.

Om hyreskostnaden för Akademiska sjukhusets del efter genomförd förstudie kan finansieras inom Akademiska sjukhusets antagna budget, så delegerar sjukhusstyrelsen till sjukhusdirektören att teckna hyreskontrakt. Sjukhusdirektören fick i uppdrag att återrapportera totalkostnaden senast i december.

Bättre styrning av väntetider efterfrågas av revisorer

Nu har Region Uppsala svarat revisorerna angående väntetider i vården, svaret klubbades av sjukhusstyrelsen vid dess möte.

I samband med detta svar fick hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på hur styrningen av tillgängligheten kan utvecklas och följas upp med konkreta mål i verksamhetsuppdraget för sjukhusstyrelsen 2021 (samt att vid behov även utveckla indikatorer och uppdrag inom väntetidsområdet inför Regionplan och budget 2022). 

Bakgrunden är att Regionens revisorer anlitat PwC för att genomföra en granskning av väntetiderna inom sjukhusvården. Syftet har varit att bedöma om sjukhusstyrelsens arbete med att öka tillgängligheten har varit ändamålsenligt.

Granskningen genomfördes avgränsat till ett antal verksamhetsområden under perioden augusti 2019 till januari 2020. I korthet kom revisorerna fram till att det finns en styrning och uppföljning, men att åtgärderna inte leder till önskvärda effekter. Därför kom revisorerna med ett antal rekommendationer – bland annat att styrningen bör utvecklas med konkreta målvärden för tillgängligheten.

Som vanligt kan svaret i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats (detta under Demokrati och insyn, Politik, Sjukhusstyrelsen och aktuellt datum).

Region Uppsala svarar revisorer om förbättring inom digitalisering och e-hälsa

Sjukhusstyrelsen har också svarat revisorerna på en granskning angående digitalisering och e-hälsa. Där har KomRedo AB på uppdrag av revisorerna i Region Uppsala granskat om sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen och regionstyrelsen bedriver ett ändamålsenligt arbete inom området Digitalisering och e-hälsa.

I korthet visar granskningen att berörda styrelser inte lyckas bedriva ett ändamålsenligt arbete inom området. Granskningen kommer också med flera förbättringsförslag.

Av svaret framgår att sedan revisionen genomfördes så har en ny strategi för området antagits av regionfullmäktige i september 2019. Strategin bygger på fem målområden som rimmar väl med de förslag som revisorerna lämnar, bland annat förbättrad styrning, utvecklade samarbetsformer och vikten av att verka för att skapa förutsättningar för vårdens medarbetare att anamma nya arbetssätt och kunna ta emot och använda nya lösningar och ny teknik. Sammanfattningsvis är ett antal åtgärder i linje med revisorernas rekommendationer påbörjade och fler insatser är planerade.

I övrigt skriver Region Uppsala i sitt svar att de anser att revisorernas förslag är relevanta. Som vanligt kan svaret, och rapporten, läsas i sin helhet på Region Uppsalas webbplats.