Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 24 februari 2020

Verksamhet för barn och unga med missbruk och beroendeproblem öppnas i Enköping

Under 2018-2019 har Region Uppsala i samarbete med Uppsala kommun drivit ett pilotprojekt med ett gemensamt bedömningsteam för ungdomar med psykisk ohälsa och missbruk enligt den så kallade Mini Maria-modellen. Sjukhusstyrelsen beslutade att denna verksamhet ska fortsätta att drivas under 2020. Ytterligare ett team ska utvecklas med placering i Enköping.

Fortsatt många som trivs på jobbet, men färre skulle rekommendera Akademiska som arbetsplats

De flesta av Akademiska sjukhusets medarbetare trivs på jobbet. Samtidigt har det blivit färre som skulle rekommendera sjukhuset till andra som arbetsplats. Det visar resultatet av den senaste medarbetarundersökningen, som föredrogs för sjukhusstyrelsen.

Undersökningen resulterar bland annat i ett index som kallas för Hållbart medarbetarengagemang (HME). Detta index mäts i skalan 0–100 och är baserat på tre delar: ledarskap, motivation och styrning. HME för Akademiska sjukhuset är 75, vilket är samma siffra som under 2018. HME för Lasarettet i Enköping låg på 78.

Åtgärder för ekonomi i balans redovisade

Sjukhusstyrelsen behandlade flera ärenden som handlade om att nå en ekonomi i balans, bland annat genom att förbättra styrningen, effektiviteten och produktiviteten.

Sjukhusdirektören vid Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att återkomma med redovisningar om hur arbetet förlöper vid kommande sammanträden.

(S) och (V) yrkade på att ett av ärendena, uppdrag gällande effektivitet och produktivitet, skulle återremitteras för att förtydliga svaret. Detta avslogs.

Svar på granskning av Akademiska sjukhusets ekonomistyrning

Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av Akademiska sjukhusets ekonomistyrning. Den övergripande slutsatsen är att Akademiska sjukhusets ekonomistyrning inte är tillfredsställande. Revisorerna pekar bland annat på stora budgetavvikelser, stora prognosmissar, kulturproblem och brister i rapporteringen från sjukhusstyrelsen till regionfullmäktige. I granskningen lämnas en rad rekommendationer för att förbättra ekonomistyrningen.

Sjukhusstyrelsen instämmer delvis i kritiken, och redovisar vilket arbete som pågår eller planeras för att komma till rätta med problemen.

Ambulanser ska upphandlas

Akademiska sjukhuset ska genomföra en upphandling av ambulanser. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Verksamhetsområdet ambulanssjukvård äger idag 23 ambulanser av storbilstyp. Ambulanserna byts ut successivt, men alla ambulanser upphandlas samtidigt för att ha en fortsatt enhetlig fordonspark.

Värdet av upphandlingen omfattas av sekretess.

Operationsrobot ska upphandlas

Akademiska sjukhuset ska upphandla ytterligare en operationsrobot. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Sjukhuset har sedan tidigare en robot som används av verksamhetsområdena kirurgi, urologi och kvinnosjukvård för titthålskirurgi. Efterfrågan på att använda roboten är hög, och även andra verksamhetsområden har behov av robotassisterad teknik. Fördelar som nämns är kortare vårdtider, färre komplikationer och att man kan operera fler patienter. Värdet av upphandlingen omfattas av sekretess