Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 24 mars 2020

Akademiska sjukhuset lämnar årsprognos på minus 627 miljoner kronor

Akademiska sjukhuset lämnar en årsprognos på minus 627 miljoner kronor. Det är ett negativt resultat med minus 423 miljoner kronor, utifrån en beslutad budgetnivå på minus 204 miljoner kronor. Under 2020 pågår ett akut arbete med att stoppa kostnadsutvecklingen på sjukhuset (prognosen är baserad på att 50 procent av beslutade åtgärder ger effekt). 

Budgetavvikelsen ligger inom personal, köpt vård, läkemedel samt medicinskt material. Inom personal beror kostnaderna bland annat på personalomsättning och satsningar på ST-läkare. Inom köpt vård främst på kapacitetsbrist, men även på köpt rättspsykiatrisk vård och köpt nationell högspecialiserad vård. 

Årsprognosen efter februari månad för sjukhusstyrelsens egen verksamhet ligger på minus 20 miljoner kronor. Den negativa prognosen är främst kopplad till öppen specialistvård utanför Uppsala län, exempelvis neuropsykiatriska utredningar, samt läkemedelsförskrivning utanför Uppsala län. 

Lasarettet i Enköping prognostiserar ett resultat enligt budget för 2020. Det innebär att totalt för hela sjukhusstyrelsen, inklusive dess förvaltningar, så lämnas en årsprognos efter februari månad på minus 647 miljoner kronor.

Ytterligare åtgärder införs för en ekonomi i balans

Enligt beslut av sjukhusstyrelsen från i januari i år så ska Akademiska sjukhusets underskott under år 2020 minska till minus 204 miljoner kronor. Efter februari månad är årsprognosen för Akademiska sjukhuset nu minus 627 miljoner kronor. 

Med anledning av det fattade sjukhusstyrelsen beslut om ytterligare åtgärder vid sitt möte. Nu införs ett utökat anställningsstopp för fast anställning för samtliga yrkeskategorier, frånsett sjuksköterskor och eventuella bristyrken. Anställningsstoppet gäller tills vidare. 

Därtill får sjukhusdirektören i uppdrag att lämna förslag på verksamheter som skulle kunna utföras av annan i extern regi. Målsättningen är att Region Uppsala ska gå ut med en RFI (Request for Information) inom lämpliga områden.

Slutligen kommer beredningsgruppen på Akademiska sjukhuset att förstärkas med en liten förändringsgrupp med externa personer som ska fokusera på att hjälpa sjukhusledningen och sjukhusstyrelsen med bättre analyser kring produktion, läkarbemanning, kvalitet och ekonomi. 

(S) yrkade avslag på punkten med en förändringsgrupp och reserverade sig mot beslutet. Även (V) hade flera yrkanden, bland annat på avslag till anställningsstopp. Även (V) reserverade sig mot beslutet. 

Förstudie kring byte av planeringssystem för operationer genomförs

Vid sitt möte beslutade sjukhusstyrelsen att sjukhusdirektörerna vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping får i uppdrag att tillsammans med Elektronisk patientjournal (EPJ) genomföra en förstudie kring ett eventuellt byte av operationsplaneringssystem. Detta från dagens system Orbit till ett system som heter TM2 (en del av Cosmic). 

En rapport om arbetet med förstudien ska lämnas till sjukhusstyrelsens möte i juni. 

Dagens system Orbit når, enligt handlingarna i ärendet, inte målet om ett sömlöst stöd för operationsprocessen. Just nu jobbar man istället i tre separata vårdinformationssystem (Cosmic, Orbit och Metavision). Detta har föranlett såväl IT-skyddsronder som anmälan till Arbetsmiljöverket. 

Beslutet innebär att en förstudie nu startas för att se hur den nya versionen av TM2 uppfyller verksamhetens krav, samt hur denna version skulle kunna ersätta Orbit när nuvarande avtal löper ut år 2022.