Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 maj 2020

Minusresultat på drygt en miljard kronor

Sjukhusstyrelsens totala verksamhet lämnar en årsprognos på minus 1 034 miljoner kronor. Det är en försämring med 383 miljoner kronor jämfört med föregående månad, och minus 830 miljoner kronor mot beslutad budget. Till största delen är det den pågående pandemin som orsaker den kraftiga försämringen. Sjukhusstyrelsen försämrar sin prognos med 12 miljoner kronor, Akademiska sjukhuset försämrar med 364 miljoner kronor och Lasarettet i Enköping med 7 miljoner kronor.

Akademiska sjukhuset årsprognos landar på minus 991 miljoner kronor. Det är ett negativt resultat med minus 787 miljoner kronor utifrån beslutad budgetnivå på minus 204 miljoner kronor.

(S) och (SD) meddelade i samband med tertialrapporten att man kommer att lämna särskilda yttranden.

210 000 kronor i målrelaterad ersättning till Aleris Röntgen

Aleris Röntgen Mammografienheten får sammanlagt 210 000 kronor i målrelaterad ersättning för år 2019, av totalt avsatta 550 000 kronor. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Extra ersättning utgår efter ett antal parametrar, exempelvis får Aleris 70 000 kronor för att fler än 85 procent av patienterna var nöjda med bemötandet vid sitt besök. För parametrar som ej uppnås utgår 0 kronor i ersättning.

Initiativ om ersättning till privata vårdgivare besvarat

Johan Sundman (S) inkom i april med ett initiativärende kring beslutet att kompensera privata vårdgivare för uteblivna intäkter i samband med den pågående coronapandemin. Bland annat önskades en redogörelse för hur Region Uppsala säkerställer att det inte betalats ut ersättning för kostnader som de privata vårdgivarna inte haft.

Av svaret framgår bland annat att förutsättningarna för att erhålla den extra ersättningen är att vårdgivaren håller öppet och tar emot patienter som vanligt. Samt att Region Uppsala kan kräva en avstämning mot verkliga kostnader i efterhand, och kräva återbetalning om för mycket ersättning har betalats ut.

Som vanligt kan både initiativet och svaret läsas i sin helhet på Region Uppsalas webbplats (detta under Demokrati och insyn, Politik, Sjukhusstyrelsen och aktuellt datum).