Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 15 juni 2020

Månadsrapport maj

Budget för biljettintäkter är en fjärdedel mot det budgeterade, 15 miljoner mot 63 i budget.  Skolkorten ligger på 12 miljoner mot 19 i budget. Övriga kostnader är lägre än budget. Summa intäkter för maj är 147 miljoner mot budgeterat 197 miljoner, då är medel från staten inte medräknade. Vi har en utmaning i och med att många resenärerna inte betalar när de går in genom bakdörrarna. Ackumulerat utfall för maj är 832 miljoner mot budgeterat 966 miljoner.

Punktligheten är något bättre än föregående år och det gäller även SL:s pendeltågstrafik till Bålsta och Uppsala. Vi har en viss ökning av turer med kvarlämnade resenärer jämfört med föregående år, vilket ju beror på att förarna ska åka ifrån personer om bussen räknas som full.

Stadsbuss i Enköping

Överenskommelse avseende utvecklingen av kollektivtrafiken i Enköpings stad godkändes.

Trafikbeställning av regionbusstrafik

T21Beslut fattades i enlighet med förvaltningens förslag med en mindre reduktion. Med T21 avses trafiken under perioden från och med 31 december 2020 till och med 12 december 2021.