Uppsnabbat trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 19 oktober

Månadsrapport september 2020

Trafik och samhälle redovisar ett ackumulerat resultat till och med augusti 2020 som är -174,7 miljoner kronor sämre än budget. Detta beror till största delen på det biljettintäktsbortfall som skett till följd av coronakrisen. För september kan förvaltningen konstatera ett intäktsbortfall för biljettintäkterna på 33,8 miljoner kronor till följd av corona-krisen samt coronarelaterade extrakostnader på 8,8 miljoner kronor. De avser kostnader för sjuktransport av patienter, kostnader för förstärkningstrafik för att minska trängsel på bussar samt kostnader för ensamåkning vid sjukresor.

Beslut om allmän trafikplikt för tågtrafiken

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden (TSN) fullgör regionens uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet genom att ta ansvar för och besluta om allmän trafikplikt. Med stöd av lagen om regional kollektivtrafik fastställs allmän trafikplikt för länsöverskridande regional tågtrafik med Mälardalstrafik AB, dels på Ostkustbanan till och från Gävle i Gävleborgs län och på Dalabanan till och från Sala i Västmanlands län. Beslutet är en förutsättning för att Mälardalstrafik ska kunna teckna ett nytt trafikavtal för den storregionala tågtrafiken i Uppsala län och har beretts med de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Västmanlands län, Gävleborgs län samt med Mälardalstrafik AB. Dagens beslut adderas till 2019 års fattade beslut om allmän trafikplikt för östra Sverige.

Ny länsplan för infrastruktur

Region Uppsala ansvarar enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar för det regionala utvecklingsarbetet i Uppsala län. I det uppdraget ingår att på statens uppdrag upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur enligt förordning. Enligt reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder som regionfullmäktige fastställde 2020-04-22 är det trafik och samhällsutvecklingsnämnden som ska ta fram ett förslag till länsplan vilket bland annat sker genom olika samråd. I uppdraget ingår även att genomföra planen, och detta arbete kommer redovisas löpande för nämnden.