Ny länsplan för infrastruktur

Region Uppsala ansvarar enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar för det regionala utvecklingsarbetet i Uppsala län. I det uppdraget ingår att på statens uppdrag upprätta en länsplan för regional transportinfrastruktur enligt förordning. Enligt reglemente och arbetsordning för styrelser och nämnder som regionfullmäktige fastställde 2020-04-22 är det trafik och samhällsutvecklingsnämnden som ska ta fram ett förslag till länsplan vilket bland annat sker genom olika samråd. I uppdraget ingår även att genomföra planen, och detta arbete kommer redovisas löpande för nämnden.